Nghệ An: Chấm dứt một dự án do Tập đoàn Hoa Sen làm chủ đầu tư

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký ban hành Quyết định (số 2202/QĐ.UBND ngày 1/6/2018) chấm dứt hoạt động dự án Trung tâm phân phối Vật liệu xây dựng tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh.

Theo đó, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Trung tâm phân phối Vật liệu xây dựng tại xã Nghi Liên, TP. Vinh và chấm dứt hiệu lực Quyết định số 527/QĐ.UBND-CNTM ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm phân phối Vật liệu xây dựng tại xã Nghi Liên, TP. Vinh, do Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen làm chủ đầu tư. Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án.

UBDN tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ, thông báo cho chủ đầu tư biết về việc chấm dứt hoạt động và hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan đến Trung tâm phân phối Vật liệu xây dựng tại xã Nghi Liên, TP. Vinh; hướng dẫn chủ đầu tư thanh lý dự án theo quy định của pháp luật; thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch -  Đầu tư và của tỉnh.

Giao Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An giới thiệu, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, có nhu cầu vào nghiên cứu đầu tư theo quy định của pháp luật.

Giao UBND thành phố Vinh phối hợp với các sở, ngành có liên quan quản lý khu đất và xử lý các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (chủ đầu tư): Chấm dứt các hoạt động liên quan đến dự án Trung tâm phân phối Vật liệu xây dựng tại xã Nghi Liên, TP. Vinh. Thực hiện thanh lý dự án theo quy định hiện hành. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra (nếu có) liên quan đến quá trình khảo sát, nghiên cứu, tư vấn, đầu tư dự án và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.