Nghệ An: Chỉ đạo giám sát chặt về vi phạm đi lễ đền, chùa của cán bộ, viên chức

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường vừa ký Công văn (1306/UBND-TH ngày 6/3/2018) về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Nội dung công văn yêu cầu:

Đối với Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ngay từ đầu năm, đặc biệt là việc vi phạm quy định về thời gian làm việc, đi lễ đền, chùa, làm việc riêng trong giờ hành chính sau dịp Tết Nguyên đán; không được sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính tại xã Thanh Tường, Thanh Chương. Ảnh: Lê Thanh

Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương, đơn vị mình khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của UBND tỉnh kết luận. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, chậm trễ trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, những trường hợp chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục làm tốt công tác phổ biến các quy định về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra. Tăng cường thanh tra công vụ và kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

 Đối với UBND cấp xã

Tăng cường kiểm tra việc phân công và thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, chú trọng kiểm tra việc chấp hành thời gian, sử dụng thời giờ làm việc, về tinh thần, thái độ, hành vi, giao tiếp ứng xử với nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Các cơ quan, đơn vị

Kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp có sai phạm qua kiểm tra, đảm bảo sự nghiêm minh trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn. Rà soát, đánh giá chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện tinh giản số cán bộ, công chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã

 Theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với báo cáo kết quả cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762