Nghệ An: Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng Đảng

Sỹ Thành 08/02/2022 16:48

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Mở đợt sinh hoạt, học tập chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; các quy định về nêu gương của Đảng và Quy định số 2993-QĐ/TU, ngày 08/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Đảng viên Chi bộ bản Lồng Không, thị trấn Kim Sơn - Quế Phong biểu quyết thông qua Nghị quyết chi bộ. Ảnh tư liệu

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong sinh hoạt đảng gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" thì cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo cấp ủy cấp dưới kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm.

Tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo theo quy định. Giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác cán bộ, quản lý cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan khối nội chính. Tăng cường hiệu quả của ủy ban kiểm tra các cấp; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW.

Tập trung rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của cấp ủy bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không để xảy ra tình trạng lồng ghép "lợi ích nhóm", lợi ích cục bộ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương đầu tư. Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động cơ quan nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng các cấp. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Copy Link
Nghệ An: Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO