Nghệ An: Tìm nhà đầu tư chiến lược cho các công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, hiện, Nghệ An đang gấp rút triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa (CPH) các công ty này.

Hiện Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Nghệ An (văn bản số 321/TTg-ĐMDN ngày 26/02/2016), trong đó thực hiện cổ phần hóa đối với 3 công ty TNHH MTV nông nghiệp: Đầu tư phát triển chè Nghệ An, Cao su cà phê, Nông công nghiệp 3/2.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm xác định tỷ lệ vốn Nhà nước cần nắm giữ tại các công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ và tình hình thực tế.

Thu hoạch chè ở xã Hùng Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thu Huyền

Ông Nguyễn Văn Lập - Phó GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương án sắp xếp, đổi mới 3 doanh nghiệp theo hình thức cổ phần hóa, Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối. Trong đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An: Nhà nước nắm giữ tỷ lệ 35% cổ phần; Công ty TNHH MTV Cà phê cao su: Nhà nước nắm giữ tỷ lệ 35% cổ phần; Công ty TNHH MTV Nông công nghiệp 3/2: Phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ tỷ lệ 30% cổ phần.

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An có 8 đơn vị thành viên, gồm các xí nghiệp chế biến dịch vụ chè: Con Cuông, Bãi Phủ, Hùng Sơn, Anh Sơn, Hạnh Lâm, Ngọc Lâm, Thanh Mai và Xí nghiệp chè Vinh. Tổng diện tích đất được UBND tỉnh giao quản lý, sử dụng 4.303,64 ha; diện tích rà soát đo đạc lại năm 2016 là gần  5.118ha. Tổng số lao động hiện có 870 người. Tổng giá trị tài sản 62,5 tỷ đồng, vốn nhà nước 21,7 tỷ đồng. Công ty được xây dựng Đề án sắp xếp, chuyển đổi theo hình thức quy định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định 59 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, cụ thể: Nhà nước nắm giữ tỷ lệ 35% cổ phần, cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 8.680 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 40% và cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư khác 5.430.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 25%.

Khai thác mủ cao su ở Công ty TNHH MTV nông, công nghiệp 3/2. Ảnh: Thành Duy

Tương tự, Công ty TNHH MTV Cà phê cao su có 6 đơn vị thành viên nằm trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hoà, gồm các nông trường: Tây Hiếu 1, 2, 3, Đông Hiếu, Cờ Đỏ và Xí nghiệp thu mua chế biến cà phê cao su; tổng diện tích được giao quản lý, sử dụng hơn 4.000 ha. Tổng số lao động 2.011 người; tổng giá trị tài sản 50,6 tỷ đồng, vốn nhà nước 22,0 tỷ đồng. Hình thức sắp xếp, chuyển đổi: Nhà nước nắm giữ tỷ lệ 35% cổ phần, cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 8.800 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 40% và cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư khác 5.500 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 25%.

Đối với Công ty TNHH MTV Nông công nghiệp 3/2, hình thức sắp xếp, chuyển đổi theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần “Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ”. Cụ thể: Phát hành thêm 1.855 triệu đồng cổ phiếu, nâng số vốn cổ phần hóa lên 16 tỷ đồng để thực hiện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ tỷ lệ 30% cổ phần, cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 7.200 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 45%, cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư khác  chiếm tỷ lệ 25%. Tuy nhiên hiện nay, việc tìm nhà đầu tư chiến lược cho các công ty này vẫn khó khăn.

Vấn đề quan trọng nhất đặt ra sau cổ phần hoá là công tác quản lý, sử dụng đất. Theo đó, công ty cổ phần phải thực hiện quản lý, sử dụng đất theo phương án sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Nghị định 118/2014/NĐ, nếu làm sai sẽ bị thu hồi. Pháp nhân mới (công ty cổ phần) thừa kế nghĩa vụ của pháp nhân cũ (công ty TNHH MTV) thực hiện hợp đồng khoán đã ký với người nhận khoán cho đến khi hợp đồng hết hiệu lực hoặc thực hiện thanh lý hợp đồng trước thời hạn khi có sự thống nhất của hai bên.

Hiện nay, Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và một số văn bản khác còn có những bất cập đang được Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Vì thế, giá trị quyền sử dụng đất, thời hạn giao đất, cho thuê đất, giá thuê đất do Nhà nước quy định (bảng giá ổn định trong 05 năm)... cũng đang được các ban, ngành liên quan tính toán khi thực hiện cổ phần hóa.

Việt Phương