Những điểm sáng trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng ở Nghệ An năm 2022

Những điểm sáng trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng ở Nghệ An năm 2022

Lê Quốc Khánh (Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Năm 2022, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực phấn đấu, tham mưu thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác.

“Tạo chuyển biến mới về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục củng cố tổ chức Đảng, nhất là vùng đặc thù và trong các loại hình doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có tư duy đổi mới, khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm và dám đương đầu với khó khăn, thách thức,...”.

Đó là những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra liên quan đến trách nhiệm tham mưu của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ảnh: Phạm Bằng

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ảnh: Phạm Bằng

Những kết quả nổi bật

Xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ của cấp ủy giao, năm 2022, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực phấn đấu, tham mưu thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác, góp phần to lớn, quan trọng vào những thành quả chung đối với công tác xây dựng Đảng của tỉnh, nổi bật trên các mặt:

Một là, đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó đã chủ động tham mưu Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 80 nhiệm vụ cụ thể. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Kiên quyết rà soát, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, năm 2022 có 391 đảng viên thuộc diện phải rà soát, sàng lọc, trong đó 172 đảng viên phải đưa ra khỏi đảng.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Hai là, kịp thời chỉ đạo tổng kết, sơ kết nhiều nghị quyết, đề án quan trọng của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng: (1) Sơ kết thực hiện Kết luận số 34-KH/TW, ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII phục vụ Đoàn khảo sát của Trung ương; (2) sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (3) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Hội nghị Trung ương 5, khóa X về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”; (4) sơ kết 8 năm thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 07/2/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác đảng viên ở nước ngoài; (5) tổng kết 10 năm thực hiện thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 13/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011-2015”; (6) tổng kết Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng; (7) sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. (9) sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Việc tổ chức sơ kết, tổng kết được tiến hành bài bản, khoa học, không hình thức; qua đó, đã đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện, rút ra các bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022. Ảnh: Thanh Lê

Ba là, tập trung tham mưu cho cấp ủy các cấp chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Tính đến nay, có 8.281/8.281 (chiếm 100%) chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức thành công đại hội theo đúng tiến độ. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên ở vùng khó khăn, vùng đặc thù, phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên tại các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và các khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ; phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục quan tâm sắp xếp, bố trí cán bộ dôi dư do sáp nhập xã. Nét nổi bật trong năm 2022, đã thành lập được 15 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, kết nạp 205 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; toàn tỉnh kết nạp được 4.006 đảng viên mới; tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 10.573 đảng viên.

Công bố quyết định thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ở huyện Nghĩa Đàn. Ảnh tư liệu

Công bố quyết định thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ở huyện Nghĩa Đàn. Ảnh tư liệu

Bốn là, tiếp tục rà soát, thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng: Tỷ lệ tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (đạt 10,02%); các đơn vị sự nghiệp công lập được đổi mới căn bản, đồng bộ, bảo đảm tinh gọn, tỷ lệ giảm vượt chỉ tiêu đề ra (đạt 11,88%).

Năm là, việc thực hiện các khâu về công tác cán bộ được toàn Ngành tham mưu thực hiện ngày càng chặt chẽ, bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo và thống nhất quản lý công tác cán bộ; trong năm đã Tập trung chỉ đạo, hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 ở cả 3 cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển, điều động đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình, cụ thể: đã kiện toàn, bổ sung 01 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; bổ sung 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điều động, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 25 đồng chí; giới thiệu ứng cử 30 đồng chí, chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ cấp trên cơ sở cho 21 đồng chí; cho ý kiến hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch cho 57 lượt đồng chí cấp trưởng và cấp phó các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các học viên hoàn thành xuất sắc Chương trình Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các học viên hoàn thành xuất sắc Chương trình Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022. Ảnh: Thanh Lê

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được đổi mới, trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức mở 01 lớp bồi dưỡng các chức danh quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025- 2030 cho 51 đồng; mở 16 lớp trung cấp lý luận chính trị với tổng số 945 học viên; cử 221 cán bộ, công chức, viên chức tham gia 4 lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tiêu chuẩn theo vị trí việc làm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện theo đúng quy định và nguyên tắc bảo mật.

Sáu là, quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng: Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thành công Giải Búa liềm vàng tỉnh lần thứ VII với 40 tác phẩm đạt giải, trong đó nhiều tác phẩm đã được lựa chọn tham dự Giải Búa liềm vàng ở Trung ương. Năm 2022 có trên 100 lượt tin, bài của cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đưa nhiệm vụ viết tin, bài tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức của Ban hàng tháng.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt các giải Nhất, Nhì, Ba Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng - Thành Cường

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt các giải Nhất, Nhì, Ba Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng - Thành Cường

Nhiệm vụ đặt ra trong công tác xây dựng Đảng

Bước sang năm 2023, cùng với việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, nhiều yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, chủ động tham mưu toàn diện và hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tổ chức xây dựng Đảng.

Về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng: Tập trung tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 80 nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 24/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công tác tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên: Tập trung tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Kế hoạch số 132-KH/TU, ngày 26/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: Tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, phát triển đảng viên: (1) tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm túc việc phân công các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên các cấp tham gia sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư theo quy định. (2) Củng cố phát triển tổ chức Đảng, đảng viên vùng đặc thù, trọng tâm là đánh giá tổng kết và tiếp tục triển khai Đề án số 01-ĐA/TU.

Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Thứ hai, về tổ chức bộ máy, biên chế: Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kết luận số 97-KL/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tập trung tham mưu, chỉ đạo việc dừng thí điểm các mô hình chưa phát huy hiệu quả theo Kết luận số 16-TB/TW, ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo giai đoạn 2021 - 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Thứ ba, về công tác cán bộ: Tham mưu sửa đổi, bổ sung một số quy định về công tác cán bộ: Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ theo Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; sửa đổi, bổ sung Quy định số 3702-QĐ/TU, ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tham mưu ban hành bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở (cụ thể hóa Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị).

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các khâu về công tác cán bộ: (1) Tham mưu thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định; kiên quyết chống tiêu cực. (2) Tham mưu đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. (3) Tham mưu ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ hiện tại 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ kế tiếp 2025 - 2030, 2026 - 2031. (4) Tiếp tục tham mưu xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. (5) Thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm đã được quy định. (6) Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ các cấp, đồng thời tham mưu thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý theo quy định.

Toàn cảnh phiên kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành năm 2022. Ảnh: Thái Dương

Toàn cảnh phiên kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành năm 2022. Ảnh: Thái Dương

Thứ tư, về bảo vệ chính trị nội bộ: Tham mưu thẩm tra, xác minh vấn đề lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên và thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên theo quy định. Nắm tình hình công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở trong và ngoài nước; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng theo thẩm quyền phân cấp.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng, ban hành và triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023. Tiếp tục triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa Liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

Thứ sáu, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng: Xây dựng Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023. Phối hợp tổng kết thực tiễn một số nội dung về tổ chức xây dựng Đảng.

Thứ bảy, tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo thẩm quyền phân cấp; thực hiện kế hoạch khảo sát xây dựng Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp.

Thứ tám, xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh: Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Duy trì nền nếp tham gia các hội nghị Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; thường xuyên quán triệt, thông tin kịp thời các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng báo cáo, các văn bản thẩm định theo phân công. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy của cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, gương mẫu, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong tham mưu từng khâu của công tác cán bộ. Nâng cao hiệu quả thông qua công tác phối hợp; phấn đấu xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao./.

Một góc khu vực trung tâm thành phố Vinh hiện nay. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Một góc khu vực trung tâm thành phố Vinh hiện nay. Ảnh tư liệu: Thành Duy

tin mới

Sức lan tỏa từ Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi

Sức lan tỏa từ Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi

(Baonghean.vn) - Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2024 do Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức đã khép lại và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của toàn Đảng bộ.

Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vào sáng 31/5

Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vào sáng 31/5

(Baonghean.vn) - Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội quy định 4 nhóm lĩnh vực với 16 chính sách thí điểm cho Nghệ An, gồm: quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước (5 chính sách); quản lý đầu tư (7 chính sách); quản lý đô thị, tài nguyên rừng (2 chính sách); tổ chức bộ máy và biên chế (2 chính sách).

Nam Đàn thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh về 'lấy dân làm gốc'

Nam Đàn thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh về 'lấy dân làm gốc'

(Baonghean.vn) - “Lấy dân làm gốc” là tư tưởng, “kim chỉ nam” trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng ấy, đã, đang được các cấp ở huyện Nam Đàn thực hành sáng tạo trong công tác nhằm phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân vì sự phát triển của quê hương.

Lan tỏa phong trào nông dân học và làm theo Bác

Lan tỏa phong trào nông dân học và làm theo Bác

(Baonghean.vn) - Hỗ trợ nông dân về nhà ở, dạy nghề, tiếp cận khoa học kỹ thuật, triển khai mô hình sinh kế giúp hội viên nông dân thoát nghèo bền vững,... là những việc làm thiết thực, cụ thể của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thực hiện học tập làm theo Bác.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

(Baonghean.vn) - Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An thu hút hơn 4.500 cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), sáng 17/5, đoàn cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Người tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên và đền Chung Sơn, huyện Nam Đàn.

Huyện Nghĩa Đàn trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 16/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình 'Dân vận khéo' tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024

Triển khai cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình 'Dân vận khéo' tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024

(Baonghean.vn) - Chiều 16/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp triển khai cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024. Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Sáng 16/5, đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần chấn chỉnh hoạt động của Bộ phận Một cửa

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần chấn chỉnh hoạt động của Bộ phận Một cửa

(Baonghean.vn) - Đoàn kiểm tra của tỉnh Nghệ An đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần chấn chỉnh hoạt động Bộ phận Một cửa, bố trí cán bộ công chức trực đầy đủ để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo đúng quy định.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

(Baonghean.vn) - Chiều 14/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An triển khai chuyên đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2024

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An triển khai chuyên đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2024

(Baonghean.vn) - Hội nghị quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 159 điểm cầu, với gần 6.500 cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia.

Thúc đẩy 'tri thức hoá nông dân'

Thúc đẩy 'tri thức hoá nông dân'

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc có đủ năng lực, điều kiện để thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, là hạt nhân thúc đẩy quá trình "tri thức hoá nông dân".

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Trung tại lễ hội Làng Sen

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Lễ hội Làng Sen là dịp giới thiệu, quảng bá về văn hoá, mảnh đất, con người xứ Nghệ đến bạn bè trong nước và quốc tế

(Baonghean.vn) - Phát biểu khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Lễ hội là dịp giới thiệu, quảng bá về văn hoá xứ Nghệ, về mảnh đất, con người Nghệ An đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đảng ủy Khối Các quan tỉnh Nghệ An

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đảng ủy Khối Các quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 9/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 theo Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.