Những góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc của Mặt trận: Toàn diện, sâu sắc

PV (vov.vn)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương về việc lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong thời gian từ 20/10 đến 5/11/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức 4 hội nghị, đã tổng hợp được 65 ý kiến phát biểu trực tiếp và trên 240 ý kiến đóng góp bằng văn bản.
Ông Hầu A Lềnh
Ông Hầu A Lềnh.

Đánh giá về các hội nghị này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, các ý kiến đóng góp khá sâu sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực từ công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và những vấn đề có liên quan đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân cần kéo dài hơn

Các ý kiến cơ bản tán thành với các văn kiện, đánh giá rất cao công tác chuẩn bị công phu, tỉ mỉ, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức Đảng. Một số ý kiến bày tỏ đề nghị các văn kiện trình Đại hội Đảng cần có tính đồng bộ, thống nhất giữa các văn kiện đòi hỏi phải có sự rà soát theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Các ý kiến đề nghị trong phần nhận định, đánh giá của giai đoạn tới cần phải cập nhật đầy đủ tình hình quốc tế, khu vực và trong nước để có những dự báo chính xác, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo việc lãnh đạo đất nước trong giai đoạn tới phù hợp với tình hình cụ thể.

Các ý kiến trong khối Mặt trận quan tâm việc xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Ngoài ra, các ý kiến cũng đóng góp chi tiết và cụ thể vào các báo cáo, các văn kiện kể cả báo cáo công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, báo cáo về KT-XH và chiến lược KT-XH. Các ý kiến đánh giá nhìn chung khá toàn diện.

Trong bối cảnh năm nay chúng ta phải cập nhật thêm tình hình mới nên tài liệu để chuẩn bị lấy ý kiến nhân dân được chuẩn bị khá gấp rút. Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng, thời gian dành cho việc lấy ý kiến nhân dân không được dài so với các kỳ Đại hội trước. Rút kinh nghiệm cho các kỳ Đại hội sau, các ý kiến mong muốn thời gian lấy ý kiến nhân dân dài hơn để có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng và sâu sắc hơn.

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng hôm 5/11
Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng hôm 5/11.

Chống tham nhũng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng 

Đây là nội dung được nhiều đại biểu đóng góp ý kiến. Có ý kiến cho rằng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được dự thảo báo cáo nêu khá đầy đủ theo tinh thần kiên quyết, kiên trì. Tuy nhiên, cần đi sâu vào nguồn gốc của hiện tượng tham nhũng, lãng phí, đó chính là chủ nghĩa quan liêu. Chủ nghĩa quan liêu sản sinh ra tệ độc đoán, chuyên quyền, chủ quan duy ý chí, thói đặc quyền đặc lợi. Do vậy, để chống tham nhũng tận gốc, cần phải chống chủ nghĩa quan liêu. Trong cuộc chiến chống tham nhũng, cần kiên quyết xử lý những vụ tham nhũng lớn, nhưng không xem nhẹ chống tham nhũng vặt. 

Nhiều ý kiến nhận định tham nhũng vặt gây nhức nhối cuộc sống hằng ngày của người dân và lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. 

Có ý kiến đề nghị cần tiếp tục xử lý sớm, dứt điểm một số vụ việc tham nhũng, tránh kéo dài làm ảnh hưởng đến động lực công tác của cán bộ, công chức. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước các cấp, từ Trung ương đến địa phương bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ mới. 

Một số ý kiến nhấn mạnh nội dung về thường xuyên kiện toàn các cấp ủy, tiếp tục nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương, của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, nhất là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các Bí thư chi bộ; Kiên quyết loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất; Cần khẳng định vai trò cầm quyền của Đảng trong dự thảo; Sớm thể chế, cụ thể hóa pháp luật về vai trò lãnh đạo và hoạt động của Đảng; Tăng cường vai trò giám sát của nhân dân và thực hiện tốt các biện pháp để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; Bổ sung, hoàn thiện cơ chế pháp luật về quyền kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cần có văn bản cụ thể để làm rõ cơ chế Đảng lãnh đạo và mối quan hệ Đảng - Nhà nước - Nhân dân đảm bảo cân đối các thành tố trong sự phát triển chung. 

Đa số ý kiến đề nghị cần đánh giá thẳng thắn hơn về công tác cán bộ, nhất là công tác quản lý, đánh giá, giám sát cán bộ, đảng viên có chức vụ. Nhấn mạnh hơn nữa đến công tác quản lý cán bộ, đảng viên; chỉ rõ những sơ hở, bất cập, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý cán bộ. Đây là một trong những điểm hạn chế lớn nhất, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tha hóa, biến chất, vi phạm pháp luật của cán bộ lãnh đạo. 

Có ý kiến đề nghị không nên dùng cụm từ "không có vùng cấm" trong phòng,  chống tham nhũng, vì dễ gây hiểu lầm là thừa nhận "đã từng có vùng cấm"; Cần có phần riêng để đánh giá kết quả về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Nên tách “kiểm soát quyền lực” thành một nội dung riêng để làm rõ hơn; đồng thời mở rộng, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, điều tra, xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng.

Cụ thể hóa vai trò Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là tổ chức thành viên của Mặt trận 

Một số ý kiến cho rằng, dự thảo văn kiện cần nhấn mạnh vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết; thực hiện dân chủ, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước như Hiến pháp năm 2013 đã quy định. Tăng cường nhận thức đầy đủ và phát huy hiệu quả, thực chất vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam đối với các hoạt động đối ngoại nhân dân, nhằm tăng cường kết nối nhân dân trong nước và quốc tế.

Có ý kiến đề nghị cần cụ thể hóa rõ hơn vai trò Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; gương mẫu thực hiện trách nhiệm tổ chức thành viên. Bổ sung thêm định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách nhằm phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là đối với công tác giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời, cần có định hướng về bộ máy, cán bộ, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức có đảng đoàn.

"Nhân dân mong muốn gì ở sách giáo khoa"?

Nhiều ý kiến đề nghị cần có đánh giá cụ thể hơn về giáo dục - đào tạo, tuy đã có bước phát triển nhưng chậm so với thực tiễn. Đổi mới giáo dục - đào tạo, khoa học chưa trở thành động lực then chốt. Các văn kiện cần làm rõ việc giáo dục đã tiến bộ, đổi mới, sâu sắc hơn trước như thế nào và còn những vấn đề gì chưa làm được. Dự thảo nhận định: “Chương trình, sách giáo khoa phổ thông đang được triển khai đúng lộ trình”, điều này “đúng mà không đúng”.  

Nhiều ý kiến đề nghị Dự thảo báo cáo bổ sung làm rõ định hướng để phát triển xây dựng một nền "giáo dục mở" và đề cao bản chất "Nhân dân mong muốn gì ở sách giáo khoa"?. Nền giáo dục phải hướng đến những giá trị để làm nên những lớp người trẻ tuổi, thông minh, tài giỏi, đầy khát vọng nhưng có lòng trắc ẩn, trách nhiệm với xã hội, với đất nước và con người Việt Nam. Hệ thống cao đẳng, đại học nhiều nhưng quản lý chưa tập trung khiến cho quá trình liên thông gặp khó khăn. Dự thảo cần bổ sung thêm nội dung đánh giá: “Quản lý nhà nước, nhất là quản lý hệ thống các trường cao đẳng, đại học còn phân tán”.

Có ý kiến lo ngại về sự mất cân đối trong giáo dục nghề nghiệp dẫn đến tình trạng gia tăng tỷ lệ thất nghiệp đối với lao động đã qua đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng. Đề nghị báo cáo rõ hơn về hiệu quả của các giải pháp giải quyết việc làm và giáo dục nghề nghiệp, nhất là chất lượng đào tạo lao động có tay nghề cao, công nhân kỹ thuật lành nghề./. 

Tin mới

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu họp khẩn với Kỳ Sơn trong đêm chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu họp khẩn với Kỳ Sơn trong đêm chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét

(Baonghean.vn) - Sau khi kiểm tra hiện trường tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), tối nay (2/10), đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc họp khẩn với Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện Kỳ Sơn để chỉ đạo gấp rút việc triển khai các phương án khắc phục hậu quả lũ quét.

Hỗ trợ

Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các giáo viên, trường học bị thiệt hại do lũ lụt tại huyện Thanh Chương và Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, mưa lớn cùng lũ ống, lũ quét đã làm ngập lụt và hư hỏng nhiều trường lớp và nhà cửa của các giáo viên tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trước tình hình đó lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo đã kịp thời hỗ trợ thầy và trò các nhà trường, những nơi bị thiệt hại lớn do lũ lụt.
Đại tá Lê Thế Mẫu: Cuộc chiến Ukraine nhìn từ Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc 2022

Đại tá Lê Thế Mẫu: Cuộc chiến Ukraine nhìn từ Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc 2022

(Baonghean.vn) - Cuộc chiến Ukraina trở thành chủ đề lớn và nổi bật nhất trong các cuộc tranh luận tại Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc năm nay tại thành phố New York, Mỹ, trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua. Nhân sự kiện này, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Thế Mẫu - Nguyên Trưởng Phòng Thông tin khoa học quân sự thuộc Viện Chiến Chiến lược quốc phòng và là chuyên gia phân tích chính trị- an ninh quốc tế
Những hình ảnh mới nhất ở thị trấn Mường Xén sau khi lũ qua

Những hình ảnh mới nhất ở thị trấn Mường Xén sau khi lũ qua

(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, sau khi một trận lũ ống, lũ quét tràn qua, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) trở nên tan hoang. Khối lượng lớn bùn, đất, đá, cây cối... đã biến nhiều khu vực của thị trấn Mường Xén trở thành hố sâu. Những hình ảnh mới nhất được nhóm phóng viên - cộng tác viên Báo Nghệ An đang tác nghiệp trực tiếp từ Kỳ Sơn chuyển về.
Đại hội Đoàn toàn tỉnh Nghệ An hướng về người dân vùng lũ

Đại hội Đoàn toàn tỉnh Nghệ An hướng về người dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày làm việc (1-2/10), Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tại các phiên làm việc, Đại hội còn chú trọng thực hiện các hoạt động ý nghĩa hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn đang chịu thiệt hại bởi mưa lũ. 
Ảnh khắc phục lũ quét Kỳ Sơn. Ảnh: Trọng Tuấn

Công an Nghệ An khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Trước tình hình lũ quét đột ngột xảy ra tại huyện miền núi Kỳ Sơn, gây ngập lụt, sạt lở và gây thiệt hại lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng khẩn trương phối hợp giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống.
Thủy điện Bản Vẽ chưa phải xả điều tiết lũ sau bão số 4

Thủy điện Bản Vẽ chưa phải xả điều tiết lũ sau bão số 4

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, mấy ngày qua lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ có xu hướng tăng nhanh. Hiện nay mức nước hồ Bản Vẽ đạt 196,4m trên mực nước dâng bình thường là 200m theo quy trình vận hành liên hồ chứa. Do đó, thời điểm này, thủy điện Bản Vẽ chưa phải tiến hành xả điều tiết lũ.
Ứng cứu

Ứng cứu

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng cơn bão số 4, sáng 30/9/2022 Trung tâm y tế TX. Hoàng Mai bị ngập chìm trong biển nước, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã kịp thời ứng cứu, chuyển bệnh nhân cao tuổi đến nơi an toàn và tiếp tục điều trị.
Quỳ Châu: Hỗ trợ người dân di dời trước nguy cơ sạt lở đất

Quỳ Châu: Hỗ trợ người dân di dời trước nguy cơ sạt lở đất

(Baonghean.vn) - Mưa kéo dài nhiều ngày qua khiến một số nơi ở huyện Quỳ Châu có nguy cơ lớn xảy ra sạt lở đất. Gần đây nhất, hôm 1/10, một nhà dân tại bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến đã bị sập hoàn toàn. Các lực lượng ở địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, chủ động ứng phó với các kịch bản xấu có thể xảy ra.
Huyện Con Cuông huy động máy móc xử lý điểm sạt lở Dốc Chó. Ảnh: Bảo Hân

Dốc Chó sạt lở, Quốc lộ 7 tiếp tục bị chia cắt

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn ở huyện Con Cuông, Quốc lộ 7 đoạn qua Dốc Chó tiếp tục bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Hiện các phương tiện chưa thể lưu thông do đất, đá từ phía ta luy dương tiếp tục sụt xuống với khối lượng lớn.
Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh và gợi mở mỗi tổ chức đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên của tỉnh cần nhân rộng, lan tỏa từng hành động đẹp, từng cử chỉ tốt để từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 
Gửi gắm của Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tới tuổi trẻ Nghệ An

Gửi gắm của Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tới tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã có bài phát biểu quan trọng với nhiều thông điệp ý nghĩa gửi gắm tới tuổi trẻ Nghệ An trong nhiệm kỳ mới. Báo Nghệ An xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Cương tại Đại hội. 
Sẻ chia với những gia đình đặc biệt khó khăn

Sẻ chia với những gia đình đặc biệt khó khăn

(Baonghean.vn) - Sau khi trao quà hỗ trợ 50 triệu đồng đến hai hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên trong chiều 1/10, mọi người ra về nhưng lòng vẫn còn mãi day dứt trước những gì mắt thấy tai nghe. Mong sao, sự hỗ trợ của những tấm lòng sẻ chia sẽ góp thêm niềm tin, nghị lực để các thành viên của các gia đình sẽ tiếp tục vững vàng trước mưa bão của cuộc đời.
Để đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm nơi cư trú

Để đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm nơi cư trú

(Baonghean.vn) - Trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú được cụ thể hoá bằng 7 nhiệm vụ tại Quy định số 213 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn đảng viên ít tham gia sinh hoạt và các phong trào ở khu dân cư, thậm chí việc lấy giấy nhận xét chi uỷ nơi cư trú cũng còn nhờ người thân đến bí thư chi bộ xin xác nhận.
Liệu xe điện có bền như xe chạy xăng không?

Liệu xe điện có bền như xe chạy xăng không?

Khi so sánh nhanh với xe xăng, xe điện nhìn chung có nhiều ưu điểm hơn. Tuy vậy, nhiều người đặt câu hỏi liệu thời gian sử dụng xe điện có thể kéo dài như xe xăng hay không. Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi này.
Lũ quét ầm ầm tràn qua thị trấn Mường Xén

Lũ quét ầm ầm tràn qua thị trấn Mường Xén

(Baonghean.vn) - Các đợt mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến cho nước sông suối ở thượng lên nhanh. Bắt đầu từ rạng sáng nay (2/10) tại một số địa bàn thuộc huyện rẻo cao Kỳ Sơn lũ quét đã ầm ầm đổ về. Đặc biệt, tại thị trấn Mường Xén, dòng nước cùng bùn đất đã ào ạt dồn về từ xã Tà Cạ, Tây Sơn khiến nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi.