Những lưu ý trong đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

Trần Văn Hồng (Ban Tổ chức Tỉnh uỷ)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tác động trực tiếp, làm chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Đến ngày 18/01/2022, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và thực hiện thi đua khen thưởng theo quy định, bảo đảm đúng tiến độ thời gian.  

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021, cấp ủy các cấp đã gợi ý kiểm điểm 173 tập thể và 143 cá nhân.

Đảng viên tham gia phát biểu ý kiến tại sinh hoạt Chi bộ bản Lồng Không, thị trấn Kim Sơn (Quế Phong). Ảnh tư liệu: G.H ảnh 1
Đảng viên tham gia phát biểu ý kiến tại sinh hoạt Chi bộ bản Lồng Không, thị trấn Kim Sơn (Quế Phong). Ảnh tư liệu: G.H

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn và có chất lượng. Tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên, cá nhân lãnh đạo quản lý được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (theo từng nhóm đối tượng), nhìn chung cơ bản không quá 20% trên tổng số được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; số đảng viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm không quá 20%, số tổ chức đảng được khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm không quá 50% trong số hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Kết quả xếp loại tổ chức đảng năm 2021:

- Đối với đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại: Tổng số 28 tổ chức đảng (26 đảng bộ cấp trên cơ sở và 2 đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở: (1) Nhóm các đảng bộ huyện, thành, thị ủy có 21 đảng bộ: Có 4/20 đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 20,0%) trên tổng số đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 16/21 đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 76,1%); 01/21 đảng bộ được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 4,76%); (2) Nhóm các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có 7 đảng bộ (trong đó, có 02 đảng bộ cơ sở được giao một số quyền cấp trên cơ sở): Có 2/7 đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 28,57%); 5/7 đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 71,43%).

- Đối với TCCS đảng: Trong 1.422 TCCS đảng, có 1.416 TCCS đảng được đánh giá, xếp loại (chiếm 99,58%); 6 TCCS đảng không đánh giá, xếp loại (do mới thành lập) chiếm 0,4% tổng số TCCS đảng. Kết quả đánh giá, xếp loại như sau (tỷ lệ % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tính trên tổng số TCCS đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên)Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Có 281 TCCS đảng (chiếm 20,56%); Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 1.086 TCCS đảng, (chiếm 76,69%)Hoàn thành nhiệm vụ: Có 49 TCCS đảng (chiếm 3,46%).

- Đối với tổ chức đảng trực thuộc (đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy): Tổng số 8.266 tổ chức đảng, có 8.193 tổ chức đảng được đánh giá, xếp loại (chiếm 99,1%) và 73 tổ chức đảng không đánh giá, xếp loại (do mới thành lập) (chiếm 0,8%) tổng số tổ chức đảng. Kết quả đánh giá, xếp loại (tỷ lệ % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tính trên tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  Có 1.568 tổ chức (chiếm 19,4%)Hoàn thành tốt nhiệm vụ:  6.061 tổ chức (chiếm 73,2%)Hoàn thành nhiệm vụ:  Có 621 tổ chức (chiếm 7,58%)Không hoàn thành nhiệm vụ: Có 3 tổ chức (chiếm 0,04%).

* Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2021: Tổng số đảng viên đến 31/12/2021 là 195.058 đồng chí. Trong đó, số đảng viên được miễn đánh giá, xếp loại theo quy định là 20.104 đồng chí (chiếm 10,3%); đảng viên chưa đánh giá, xếp loại là 4.569 đồng chí (do ốm đau, thai sản, già yếu, đảng viên đi làm ăn xa...) (chiếm 2,34%); đảng viên được đánh giá, xếp loại là 170.385 đồng chí (chiếm 87,35%) tổng số đảng viên toàn tỉnh. Kết quả: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Có 26.893 đảng viên (chiếm 16,99%) tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên của toàn đảng bộ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 131.395 đảng viên (chiếm 77,12%)Hoàn thành nhiệm vụ: 10.803 đảng viên (chiếm 6,34%)Không hoàn thành nhiệm vụ: 1.294 đảng viên (chiếm 0,76%).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 còn có một số hạn chế, yếu kém, đó là:

- Đối với kiểm điểm tự phê bình và phê bình:  Việc chuẩn bị bản kiểm điểm tập thể và cá nhân ở một số đảng ủy, chi ủy, ở một số đơn vị cơ sở chưa chất lượng cao. Quá trình triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo chất lượng còn hạn chế; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình có nơi còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm, ngại góp ý.

Việc nhận diện những hạn chế, khuyết điểm và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan ở một số đơn vị còn chung chung, chưa cụ thể, chưa sát thực tế nên việc đề ra giải pháp khắc phục còn lúng túng, thiếu trọng tâm, trọng điểm; một số nơi những khuyết điểm, hạn chế của tập thể chưa gắn với cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, từng địa bàn cụ thể.

Cùng đó, việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước, nhất là năm 2020 ở một số tập thể, cá nhân chưa được làm rõ, việc xây dựng các giải pháp thực hiện, kết quả, mức độ khắc phục và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan ở một số đảng bộ, tập thể lãnh đạo chưa cao.

- Đối với đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý: Một số cấp ủy còn lúng túng trong chỉ đạo xếp loại chất lượng chi bộ trực thuộc và xếp loại đảng viên, cán bộ. Một số ngành dọc cấp trên khi xếp loại chuyên môn đối với cấp dưới còn để mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt quá tỷ lệ 20% theo quy định, khi có công văn yêu cầu điều chỉnh một số đơn vị mới thực hiện xếp loại lại. Một số đơn vị xếp loại TCCS đảng, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt quá tỷ lệ 20% trên tổng số được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Số đảng viên chưa được đánh giá, xếp loại do đi làm ăn xa còn nhiều.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy cần rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức tốt, có hiệu quả việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.                                                                                     

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức giải trình về tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc, miền núi

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức giải trình về tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc, miền núi

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, tại TP. Vinh, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Rà soát, phối hợp giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách do HĐND tỉnh ban hành

Rà soát, phối hợp giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách do HĐND tỉnh ban hành

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND huyện Nam Đàn, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các chính sách và tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo triển khai các chính sách kịp thời và hiệu quả hơn.

4 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển hội nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chương trình hoạt động, phát triển hội trong nhiệm kỳ tới.

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.