Những lưu ý trong đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

(Baonghean.vn) - Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tác động trực tiếp, làm chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Đến ngày 18/01/2022, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và thực hiện thi đua khen thưởng theo quy định, bảo đảm đúng tiến độ thời gian.  

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021, cấp ủy các cấp đã gợi ý kiểm điểm 173 tập thể và 143 cá nhân.

Những lưu ý trong đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên ảnh 1
Đảng viên tham gia phát biểu ý kiến tại sinh hoạt Chi bộ bản Lồng Không, thị trấn Kim Sơn (Quế Phong). Ảnh tư liệu: G.H

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn và có chất lượng. Tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên, cá nhân lãnh đạo quản lý được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (theo từng nhóm đối tượng), nhìn chung cơ bản không quá 20% trên tổng số được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; số đảng viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm không quá 20%, số tổ chức đảng được khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm không quá 50% trong số hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Kết quả xếp loại tổ chức đảng năm 2021:

- Đối với đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại: Tổng số 28 tổ chức đảng (26 đảng bộ cấp trên cơ sở và 2 đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở: (1) Nhóm các đảng bộ huyện, thành, thị ủy có 21 đảng bộ: Có 4/20 đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 20,0%) trên tổng số đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 16/21 đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 76,1%); 01/21 đảng bộ được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 4,76%); (2) Nhóm các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có 7 đảng bộ (trong đó, có 02 đảng bộ cơ sở được giao một số quyền cấp trên cơ sở): Có 2/7 đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 28,57%); 5/7 đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 71,43%).

- Đối với TCCS đảng: Trong 1.422 TCCS đảng, có 1.416 TCCS đảng được đánh giá, xếp loại (chiếm 99,58%); 6 TCCS đảng không đánh giá, xếp loại (do mới thành lập) chiếm 0,4% tổng số TCCS đảng. Kết quả đánh giá, xếp loại như sau (tỷ lệ % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tính trên tổng số TCCS đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên)Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Có 281 TCCS đảng (chiếm 20,56%); Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 1.086 TCCS đảng, (chiếm 76,69%)Hoàn thành nhiệm vụ: Có 49 TCCS đảng (chiếm 3,46%).

- Đối với tổ chức đảng trực thuộc (đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy): Tổng số 8.266 tổ chức đảng, có 8.193 tổ chức đảng được đánh giá, xếp loại (chiếm 99,1%) và 73 tổ chức đảng không đánh giá, xếp loại (do mới thành lập) (chiếm 0,8%) tổng số tổ chức đảng. Kết quả đánh giá, xếp loại (tỷ lệ % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tính trên tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  Có 1.568 tổ chức (chiếm 19,4%)Hoàn thành tốt nhiệm vụ:  6.061 tổ chức (chiếm 73,2%)Hoàn thành nhiệm vụ:  Có 621 tổ chức (chiếm 7,58%)Không hoàn thành nhiệm vụ: Có 3 tổ chức (chiếm 0,04%).

* Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2021: Tổng số đảng viên đến 31/12/2021 là 195.058 đồng chí. Trong đó, số đảng viên được miễn đánh giá, xếp loại theo quy định là 20.104 đồng chí (chiếm 10,3%); đảng viên chưa đánh giá, xếp loại là 4.569 đồng chí (do ốm đau, thai sản, già yếu, đảng viên đi làm ăn xa...) (chiếm 2,34%); đảng viên được đánh giá, xếp loại là 170.385 đồng chí (chiếm 87,35%) tổng số đảng viên toàn tỉnh. Kết quả: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Có 26.893 đảng viên (chiếm 16,99%) tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên của toàn đảng bộ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 131.395 đảng viên (chiếm 77,12%)Hoàn thành nhiệm vụ: 10.803 đảng viên (chiếm 6,34%)Không hoàn thành nhiệm vụ: 1.294 đảng viên (chiếm 0,76%).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 còn có một số hạn chế, yếu kém, đó là:

- Đối với kiểm điểm tự phê bình và phê bình:  Việc chuẩn bị bản kiểm điểm tập thể và cá nhân ở một số đảng ủy, chi ủy, ở một số đơn vị cơ sở chưa chất lượng cao. Quá trình triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo chất lượng còn hạn chế; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình có nơi còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm, ngại góp ý.

Việc nhận diện những hạn chế, khuyết điểm và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan ở một số đơn vị còn chung chung, chưa cụ thể, chưa sát thực tế nên việc đề ra giải pháp khắc phục còn lúng túng, thiếu trọng tâm, trọng điểm; một số nơi những khuyết điểm, hạn chế của tập thể chưa gắn với cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, từng địa bàn cụ thể.

Cùng đó, việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước, nhất là năm 2020 ở một số tập thể, cá nhân chưa được làm rõ, việc xây dựng các giải pháp thực hiện, kết quả, mức độ khắc phục và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan ở một số đảng bộ, tập thể lãnh đạo chưa cao.

- Đối với đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý: Một số cấp ủy còn lúng túng trong chỉ đạo xếp loại chất lượng chi bộ trực thuộc và xếp loại đảng viên, cán bộ. Một số ngành dọc cấp trên khi xếp loại chuyên môn đối với cấp dưới còn để mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt quá tỷ lệ 20% theo quy định, khi có công văn yêu cầu điều chỉnh một số đơn vị mới thực hiện xếp loại lại. Một số đơn vị xếp loại TCCS đảng, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt quá tỷ lệ 20% trên tổng số được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Số đảng viên chưa được đánh giá, xếp loại do đi làm ăn xa còn nhiều.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy cần rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức tốt, có hiệu quả việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.                                                                                     

Theo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Tin mới

Thông tin nổi bật ngày 26/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/5

(Baonghean.vn) - Quốc hội thảo luận về một số nội dung của dự án Luật Cảnh sát cơ động; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Kỳ Sơn; Báo Nghệ An đạt 2 giải Báo chí Toàn quốc về Phòng chống thiên tai; Công an Nghệ An triển khai cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công từ ngày 1/6... là những thông tin nổi bật ngày 26/5.
Hướng dẫn

Công an Nghệ An triển khai cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công từ 1/6

(Baonghean.vn) - Thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), từ ngày 01/6/2022 sẽ chính thức triển khai thủ tục khai cấp hộ chiếu phổ thông (hộ chiếu không gắn chip điện tử) trên Cổng dịch vụ công quốc gia: http://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an: http://dichvucong.bocongan.gov.vn trên toàn quốc.
Quốc hội thảo luận về một số nội dung của dự án Luật Cảnh sát cơ động

Quốc hội thảo luận về một số nội dung của dự án Luật Cảnh sát cơ động

(Baonghean.vn) - Sáng 26/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động, đồng thời tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động.
Sở Y tế Nghệ An tặng hoa chúc mừng hội nghị chuyên ngành tâm thần khu vực phía Bắc được tổ chức tại địa phương. Ảnh: Thành Chung

Nâng cao năng lực chăm sóc sức khoẻ tâm thần

(Baonghean.vn) - Theo các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam cho thấy tỷ lệ mắc rối loạn tâm thần gia tăng mạnh mẽ trong và sau dịch Covid-19. Điều này đã khiến công tác quản lý, điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần đã và đang gặp nhiều khó khăn, thách thức.
Miền Tây Nghệ An cần lắm những cầu vượt lũ

Miền Tây Nghệ An cần lắm những cầu vượt lũ

(Baonghean.vn) - Các huyện miền Tây Nghệ An như Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn hiện nay còn thiếu khá nhiều cây cầu dân sinh. Vào mùa mưa lũ, nhiều người đang phải liều mình lội suối, hoặc dùng bè mảng, dây đu kéo nhau vượt suối.
dược liệu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra các dự án đầu tư tại huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 26/5, trong chương trình công tác tại huyện Kỳ Sơn, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đi kiểm tra dự án khu quy hoạch phát triển nông nghiệp cao, trồng dược liệu quý và khu du lịch mạo hiểm tại đỉnh Puxailaileng; dự án đường giao thông liên xã từ xã Tây Sơn đến xã Na Ngoi.
U23

U23 Việt Nam: Thầy mới, lối chơi mới và kết quả mới?

(Baonghean.vn) - Nhiệm vụ mới của U23 Việt Nam tới đây tại VCK U23 châu Á-2022 sẽ cam go hơn và điều này sẽ khiến nhiều người vừa nghĩ đến câu chuyện Thường Châu tuyết trắng đầy tự hào hồi 2018, nhưng cũng không quên thất bại của chính đội U23 Việt Nam do chính ông Park Hang-seo dẫn dắt.