Những lưu ý trong đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

Trần Văn Hồng (Ban Tổ chức Tỉnh uỷ)

(Baonghean.vn) - Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tác động trực tiếp, làm chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Đến ngày 18/01/2022, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và thực hiện thi đua khen thưởng theo quy định, bảo đảm đúng tiến độ thời gian.  

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021, cấp ủy các cấp đã gợi ý kiểm điểm 173 tập thể và 143 cá nhân.

Những lưu ý trong đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên ảnh 1
Đảng viên tham gia phát biểu ý kiến tại sinh hoạt Chi bộ bản Lồng Không, thị trấn Kim Sơn (Quế Phong). Ảnh tư liệu: G.H

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn và có chất lượng. Tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên, cá nhân lãnh đạo quản lý được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (theo từng nhóm đối tượng), nhìn chung cơ bản không quá 20% trên tổng số được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; số đảng viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm không quá 20%, số tổ chức đảng được khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm không quá 50% trong số hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Kết quả xếp loại tổ chức đảng năm 2021:

- Đối với đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại: Tổng số 28 tổ chức đảng (26 đảng bộ cấp trên cơ sở và 2 đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở: (1) Nhóm các đảng bộ huyện, thành, thị ủy có 21 đảng bộ: Có 4/20 đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 20,0%) trên tổng số đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 16/21 đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 76,1%); 01/21 đảng bộ được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 4,76%); (2) Nhóm các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có 7 đảng bộ (trong đó, có 02 đảng bộ cơ sở được giao một số quyền cấp trên cơ sở): Có 2/7 đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 28,57%); 5/7 đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 71,43%).

- Đối với TCCS đảng: Trong 1.422 TCCS đảng, có 1.416 TCCS đảng được đánh giá, xếp loại (chiếm 99,58%); 6 TCCS đảng không đánh giá, xếp loại (do mới thành lập) chiếm 0,4% tổng số TCCS đảng. Kết quả đánh giá, xếp loại như sau (tỷ lệ % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tính trên tổng số TCCS đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên)Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Có 281 TCCS đảng (chiếm 20,56%); Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 1.086 TCCS đảng, (chiếm 76,69%)Hoàn thành nhiệm vụ: Có 49 TCCS đảng (chiếm 3,46%).

- Đối với tổ chức đảng trực thuộc (đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy): Tổng số 8.266 tổ chức đảng, có 8.193 tổ chức đảng được đánh giá, xếp loại (chiếm 99,1%) và 73 tổ chức đảng không đánh giá, xếp loại (do mới thành lập) (chiếm 0,8%) tổng số tổ chức đảng. Kết quả đánh giá, xếp loại (tỷ lệ % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tính trên tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  Có 1.568 tổ chức (chiếm 19,4%)Hoàn thành tốt nhiệm vụ:  6.061 tổ chức (chiếm 73,2%)Hoàn thành nhiệm vụ:  Có 621 tổ chức (chiếm 7,58%)Không hoàn thành nhiệm vụ: Có 3 tổ chức (chiếm 0,04%).

* Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2021: Tổng số đảng viên đến 31/12/2021 là 195.058 đồng chí. Trong đó, số đảng viên được miễn đánh giá, xếp loại theo quy định là 20.104 đồng chí (chiếm 10,3%); đảng viên chưa đánh giá, xếp loại là 4.569 đồng chí (do ốm đau, thai sản, già yếu, đảng viên đi làm ăn xa...) (chiếm 2,34%); đảng viên được đánh giá, xếp loại là 170.385 đồng chí (chiếm 87,35%) tổng số đảng viên toàn tỉnh. Kết quả: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Có 26.893 đảng viên (chiếm 16,99%) tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên của toàn đảng bộ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 131.395 đảng viên (chiếm 77,12%)Hoàn thành nhiệm vụ: 10.803 đảng viên (chiếm 6,34%)Không hoàn thành nhiệm vụ: 1.294 đảng viên (chiếm 0,76%).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 còn có một số hạn chế, yếu kém, đó là:

- Đối với kiểm điểm tự phê bình và phê bình:  Việc chuẩn bị bản kiểm điểm tập thể và cá nhân ở một số đảng ủy, chi ủy, ở một số đơn vị cơ sở chưa chất lượng cao. Quá trình triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo chất lượng còn hạn chế; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình có nơi còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm, ngại góp ý.

Việc nhận diện những hạn chế, khuyết điểm và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan ở một số đơn vị còn chung chung, chưa cụ thể, chưa sát thực tế nên việc đề ra giải pháp khắc phục còn lúng túng, thiếu trọng tâm, trọng điểm; một số nơi những khuyết điểm, hạn chế của tập thể chưa gắn với cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, từng địa bàn cụ thể.

Cùng đó, việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước, nhất là năm 2020 ở một số tập thể, cá nhân chưa được làm rõ, việc xây dựng các giải pháp thực hiện, kết quả, mức độ khắc phục và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan ở một số đảng bộ, tập thể lãnh đạo chưa cao.

- Đối với đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý: Một số cấp ủy còn lúng túng trong chỉ đạo xếp loại chất lượng chi bộ trực thuộc và xếp loại đảng viên, cán bộ. Một số ngành dọc cấp trên khi xếp loại chuyên môn đối với cấp dưới còn để mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt quá tỷ lệ 20% theo quy định, khi có công văn yêu cầu điều chỉnh một số đơn vị mới thực hiện xếp loại lại. Một số đơn vị xếp loại TCCS đảng, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt quá tỷ lệ 20% trên tổng số được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Số đảng viên chưa được đánh giá, xếp loại do đi làm ăn xa còn nhiều.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy cần rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức tốt, có hiệu quả việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.                                                                                     

Tin mới

Kết quả U19 Việt Nam 4-0 U19 Brunei: Chiến thắng chưa trọn vẹn; Thanh Hóa FC làm cuộc cách mạng tại V.League

Kết quả U19 Việt Nam 4-0 U19 Brunei: Chiến thắng chưa trọn vẹn; Thanh Hóa FC làm cuộc cách mạng tại V.League

(Baonghean.vn) - Đội hình dự bị của U19 Việt Nam dù thắng 4-0 trước U19 Brunei nhưng lối chơi chưa nhuyễn, cộng thêm việc thủ môn bị đuổi khiến kết quả này trở nên chưa trọn vẹn trong mắt người hâm mộ; Thanh Hóa FC đang khiến nhiều người bất ngờ về nỗ lực thay đổi tư duy quản trị và định hướng phát triển thương mại cũng như hình ảnh của đội bóng.
hoa cúc biển

Nâng tầm du lịch biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng phát triển du lịch, và để khai thác tối đa lợi thế đó, thị xã Cửa Lò đã ưu tiên bố trí các nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị du lịch biển. Một Cửa Lò hiện đại, thân thiện, hấp dẫn với đa dạng các sản phẩm du lịch đã hình thành, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tắm biển.
Tản văn: Ngày mùa nhớ cái sân kho

Tản văn hay: Ngày mùa nhớ cái sân kho

(Baonghean.vn) - Các bạn thân mến! Đinh Quốc Việt là một cây bút sinh năm 1970, hiện làm việc trong lực lượng phòng không không quân. Anh yêu văn chương và thích ghi chép lại những cảm xúc hàng ngày, chính bởi thế mà anh đã chọn tản văn như một người bạn để giãi bày. Trong chương trình đêm nay, xin giới thiệu cùng các bạn tản văn “Ngày mùa nhớ cái sân kho” của Đinh Quốc Việt, một tác phẩm nhỏ nhắn, bình dị mà thấm đẫm cảm xúc riêng tư của tác giả.
Thông tin nổi bật ngày 6/7

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/7

(Baonghean.vn) - Hơn 36.000 thí sinh của tỉnh Nghệ An làm thủ tục để bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT; 6 tháng đầu năm Nghệ An đón hơn 4 triệu lượt khách du lịch; Chủ động phòng, chống cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ"; Lượng hành khách tại Sân bay Vinh 6 tháng đầu năm 2022 vượt cả năm 2021… là những thông tin nổi bật ngày 6/7.
Chương trình 'Mua đồ uống TH – Trúng hơn 600.000 giải thưởng'

'Mua đồ uống TH – Trúng hơn 600.000 giải thưởng' tìm ra những chủ nhân đầu tiên của giải thẻ BAC A BANK 100 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Chương trình khuyến mại “Mua đồ uống TH – Trúng hơn 600.000 giải thưởng” đã đi được 1/3 chặng đường. Qua từng tuần, chương trình đã tìm thấy chủ nhân của 10 giải Đặc biệt, giải Nhất – thẻ BAC A BANK, mỗi thẻ trị giá 100 triệu đồng và 50 triệu đồng.
Chị Hiền hâm mộ bóng đá và yêu mến các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, nhất là Công Phượng. Ảnh: Huy Thư

Nghị lực của người phụ nữ tàn tật đam mê hội họa

(Baonghean.vn) - Mặc dù tàn tật, chân tay co quắp, di chuyển khó khăn, nhưng chị Trần Thị Hiền (40 tuổi) ở xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương vẫn lạc quan, chăm chỉ lao động để sáng tạo những tác phẩm hội họa đẹp mắt, hấp dẫn. Tấm gương vượt lên nghịch cảnh của chị khiến nhiều người phải cảm phục.
Đại án nâng giá kit test Covid-19 lên phim

Đại án nâng giá kit test Covid-19 lên phim

“Đấu trí” là một dự án phim đặc biệt lấy cảm hứng từ những sự kiện mang tính thời sự, những đại án tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu sinh phẩm y tế, phơi bày nhiều mưu mô thủ đoạn, những hoạt động ngầm của nhóm tội phạm “cổ cồn trắng”, những liên minh lợi ích giữa doanh nghiệp và quan chức. Phim do VFC sản xuất chính thức lên sóng vào 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh VTV1 từ 18/7/2022.
Khủng hoảng khí đốt dẫn đến kỷ nguyên đối đầu mới giữa các cường quốc

Khủng hoảng khí đốt dẫn đến kỷ nguyên đối đầu mới giữa các cường quốc

(Baonghean.vn) - Khí đốt tự nhiên hiện đã trở thành mặt hàng phổ biến nhất thế giới và là tác động chính gây ra lạm phát toàn cầu. Theo các tác giả của một bài báo đăng trên Bloomberg, một kỷ nguyên đối đầu gay gắt mới giữa các cường quốc đang đến gần, khi nguồn nhiên liệu xanh hiện không đủ cho tất cả mọi người giờ đây sẽ xác định vị thế địa chính trị.
‘Đánh thức’ kinh tế đêm ở thành phố Vinh

‘Đánh thức’ kinh tế đêm ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sau gần 3 tháng khai trương, đi vào vận hành, mỗi đêm hoạt động, phố đi bộ Vinh thu hút từ 15.000-20.000 người tham gia. Theo đánh giá ban đầu, phố đi bộ Vinh với nhiều hoạt động đặc trưng như: âm nhạc đường phố, dân vũ, các trò chơi dành cho giới trẻ… đang tạo nên sức hấp dẫn, cuốn hút riêng. Bên cạnh đó, những hoạt động kinh doanh trên phố đi bộ cũng đang được thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế đêm cho thành phố…
Nội vụ

Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 6/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Lỗ hổng trong quản lý rừng phòng hộ - Kỳ 1: Phòng hộ bằng dứa, sắn và mía

Lỗ hổng trong quản lý rừng phòng hộ - Kỳ 1: Phòng hộ bằng dứa, sắn và mía

(Baonghean.vn) -  Là cánh rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Nghệ An, nhưng từ nhiều năm nay, người dân ở thị xã Hoàng Mai và Quỳnh Lưu vẫn tự ý công khai chặt phá rừng phòng hộ. Không những thế, người dân còn làm trang trại chăn nuôi quy mô lớn, dựng nhà kiên cố ngay giữa rừng. Đó là thực trạng đang xảy ra ở những cánh rừng do Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Nghệ An quản lý.
Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2022

Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2022

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 7/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền, làm lan toả sâu sắc nội dung và kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm.
Văn Trường

Chủ động phòng, chống cháy rừng theo phương châm '4 tại chỗ'

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, Nghệ An đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhiều nơi đang có dự báo cháy rừng cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Để ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra cháy rừng, lực lượng chức kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng chủ động phòng, chống cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ".