Những lưu ý trong đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

Trần Văn Hồng (Ban Tổ chức Tỉnh uỷ)

(Baonghean.vn) - Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tác động trực tiếp, làm chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Đến ngày 18/01/2022, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và thực hiện thi đua khen thưởng theo quy định, bảo đảm đúng tiến độ thời gian.  

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021, cấp ủy các cấp đã gợi ý kiểm điểm 173 tập thể và 143 cá nhân.

Những lưu ý trong đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên ảnh 1
Đảng viên tham gia phát biểu ý kiến tại sinh hoạt Chi bộ bản Lồng Không, thị trấn Kim Sơn (Quế Phong). Ảnh tư liệu: G.H

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn và có chất lượng. Tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên, cá nhân lãnh đạo quản lý được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (theo từng nhóm đối tượng), nhìn chung cơ bản không quá 20% trên tổng số được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; số đảng viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm không quá 20%, số tổ chức đảng được khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm không quá 50% trong số hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Kết quả xếp loại tổ chức đảng năm 2021:

- Đối với đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại: Tổng số 28 tổ chức đảng (26 đảng bộ cấp trên cơ sở và 2 đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở: (1) Nhóm các đảng bộ huyện, thành, thị ủy có 21 đảng bộ: Có 4/20 đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 20,0%) trên tổng số đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 16/21 đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 76,1%); 01/21 đảng bộ được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 4,76%); (2) Nhóm các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có 7 đảng bộ (trong đó, có 02 đảng bộ cơ sở được giao một số quyền cấp trên cơ sở): Có 2/7 đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 28,57%); 5/7 đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 71,43%).

- Đối với TCCS đảng: Trong 1.422 TCCS đảng, có 1.416 TCCS đảng được đánh giá, xếp loại (chiếm 99,58%); 6 TCCS đảng không đánh giá, xếp loại (do mới thành lập) chiếm 0,4% tổng số TCCS đảng. Kết quả đánh giá, xếp loại như sau (tỷ lệ % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tính trên tổng số TCCS đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên)Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Có 281 TCCS đảng (chiếm 20,56%); Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 1.086 TCCS đảng, (chiếm 76,69%)Hoàn thành nhiệm vụ: Có 49 TCCS đảng (chiếm 3,46%).

- Đối với tổ chức đảng trực thuộc (đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy): Tổng số 8.266 tổ chức đảng, có 8.193 tổ chức đảng được đánh giá, xếp loại (chiếm 99,1%) và 73 tổ chức đảng không đánh giá, xếp loại (do mới thành lập) (chiếm 0,8%) tổng số tổ chức đảng. Kết quả đánh giá, xếp loại (tỷ lệ % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tính trên tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  Có 1.568 tổ chức (chiếm 19,4%)Hoàn thành tốt nhiệm vụ:  6.061 tổ chức (chiếm 73,2%)Hoàn thành nhiệm vụ:  Có 621 tổ chức (chiếm 7,58%)Không hoàn thành nhiệm vụ: Có 3 tổ chức (chiếm 0,04%).

* Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2021: Tổng số đảng viên đến 31/12/2021 là 195.058 đồng chí. Trong đó, số đảng viên được miễn đánh giá, xếp loại theo quy định là 20.104 đồng chí (chiếm 10,3%); đảng viên chưa đánh giá, xếp loại là 4.569 đồng chí (do ốm đau, thai sản, già yếu, đảng viên đi làm ăn xa...) (chiếm 2,34%); đảng viên được đánh giá, xếp loại là 170.385 đồng chí (chiếm 87,35%) tổng số đảng viên toàn tỉnh. Kết quả: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Có 26.893 đảng viên (chiếm 16,99%) tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên của toàn đảng bộ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 131.395 đảng viên (chiếm 77,12%)Hoàn thành nhiệm vụ: 10.803 đảng viên (chiếm 6,34%)Không hoàn thành nhiệm vụ: 1.294 đảng viên (chiếm 0,76%).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 còn có một số hạn chế, yếu kém, đó là:

- Đối với kiểm điểm tự phê bình và phê bình:  Việc chuẩn bị bản kiểm điểm tập thể và cá nhân ở một số đảng ủy, chi ủy, ở một số đơn vị cơ sở chưa chất lượng cao. Quá trình triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo chất lượng còn hạn chế; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình có nơi còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm, ngại góp ý.

Việc nhận diện những hạn chế, khuyết điểm và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan ở một số đơn vị còn chung chung, chưa cụ thể, chưa sát thực tế nên việc đề ra giải pháp khắc phục còn lúng túng, thiếu trọng tâm, trọng điểm; một số nơi những khuyết điểm, hạn chế của tập thể chưa gắn với cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, từng địa bàn cụ thể.

Cùng đó, việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước, nhất là năm 2020 ở một số tập thể, cá nhân chưa được làm rõ, việc xây dựng các giải pháp thực hiện, kết quả, mức độ khắc phục và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan ở một số đảng bộ, tập thể lãnh đạo chưa cao.

- Đối với đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý: Một số cấp ủy còn lúng túng trong chỉ đạo xếp loại chất lượng chi bộ trực thuộc và xếp loại đảng viên, cán bộ. Một số ngành dọc cấp trên khi xếp loại chuyên môn đối với cấp dưới còn để mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt quá tỷ lệ 20% theo quy định, khi có công văn yêu cầu điều chỉnh một số đơn vị mới thực hiện xếp loại lại. Một số đơn vị xếp loại TCCS đảng, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt quá tỷ lệ 20% trên tổng số được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Số đảng viên chưa được đánh giá, xếp loại do đi làm ăn xa còn nhiều.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy cần rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức tốt, có hiệu quả việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.                                                                                     

Tin mới

Thông tin nổi bật ngày 3/7

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/7

(Baonghean.vn) - Đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT; Tuổi trẻ Nghệ An đồng loạt hưởng ứng ngày cao điểm "Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị"; Nghệ An tăng cường hàng loạt biện pháp phòng, chống đuối nước;  Ban Quản lý phố đi bộ ban hành các quy định cụ thể về trò chơi ghép đôi... là những thông tin nổi bật ngày 3/7.
Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại huyện Đô Lương

Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại huyện Đô Lương: Đồng thuận vì một tương lai phát triển

(Baonghean.vn) - Phấn đấu trở thành trung tâm vùng, mạnh về kinh tế, văn hóa xã hội phát triển, nông thôn đổi mới, đô thị văn minh, thời gian qua, huyện Đô Lương tập trung đẩy mạnh thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, dự án trọng điểm trên địa bàn. Quyết tâm này nhận được sự đồng tình ủng hộ của đại bộ phận nhân dân, tuy nhiên, vẫn còn có một vài trường hợp cá biệt…
Người lao động đóng bảo hiểm không liên tục có được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp không?

Người lao động đóng bảo hiểm không liên tục có được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp không?

(Baonghean.vn) - Câu hỏi: Tôi đóng bảo hiểm từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2021 thì nghỉ sinh, và đến tháng 8/2021 đi làm và đóng tiếp bảo hiểm đến tháng 5/2022. Xin hỏi: Tôi đóng bảo hiểm không liên tục như vậy, bây giờ tôi thỏa thuận với công ty để chấm dứt hợp đồng lao động, tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?
Khi V-League không chỉ thiếu Quang Hải

Khi V-League không chỉ thiếu Quang Hải

(Baonghean.vn) - Vòng 5 V-League 2022 bắt đầu trở lại, cũng là khi Quang Hải bắt đầu tập luyện để chuẩn bị thi đấu ở Giải hạng 2 Pháp với sự chú ý theo dõi sát sao của giới chuyên môn và người hâm mộ không chỉ trong nước.
Tuổi trẻ Nghệ An đồng loạt hưởng ứng ngày cao điểm 'Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị'

Tuổi trẻ Nghệ An đồng loạt hưởng ứng ngày cao điểm 'Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị'

(Baonghean.vn) - Sáng 3/7, tại thị xã Cửa Lò, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức ra quân đồng loạt hưởng ứng ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị” năm 2022. Ngay sau lễ ra quân, tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực.
Thư viện ngày hè của học sinh vùng cao

Thư viện ngày hè của học sinh vùng cao

(Baonghean.vn) - Nhiều trường học trên địa bàn huyện miền núi Tương Dương mở thư viện cho học sinh đến trường đọc và mượn sách, giúp các em trau dồi kỹ năng đọc sách và thu nạp thêm kiến thức.
bão

Bão

(Baonghean.vn) -  Chaba  là cơn bão đầu tiên của năm 2022. Nó khởi đầu cho những thử thách khôn lường mà mẹ thiên nhiên vẫn đều đặn mang đến. Tuy nhiên còn có những cơn bão mà cơ quan khí tượng sẽ không thể cập nhật vào bản tin thời tiết. Ví dụ như bão like, bão giá, thậm chí là bão kỷ luật.
Nông thôn ‘khát’ nước sạch! - Bài 2

Nông thôn ‘khát’ nước sạch! - Bài 2: Hàng trăm công trình nước tự chảy xuống cấp

(Baonghean.vn) - Nếu như ở các huyện đồng bằng, ven biển dù được đầu tư nhiều dự án nước sạch tập trung, nhưng trong đó có những công trình không phát huy hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí rất lớn như chúng tôi đã phản ánh thì ở các huyện miền núi, người dân chủ yếu trông chờ vào các công trình cấp nước tự chảy.
Quang Hải giúp Pau FC nhảy vọt trên bảng xếp hạng đặc biệt; Bất ngờ với số lượng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trên tuyển U16 Việt Nam

Quang Hải giúp Pau FC nhảy vọt trên bảng xếp hạng đặc biệt; Bất ngờ với số lượng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trên tuyển U16 Việt Nam

(Baonghean.vn) -  Quang Hải giúp Pau FC nhảy vọt trên bảng xếp hạng đặc biệt; Bất ngờ với số lượng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trên tuyển U16 Việt Nam; mức lương của Salah sau khi ký hợp đồng mới với Liverpool?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Thông tin nổi bật ngày 2/7

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/7

(Baonghean.vn) - Chính phủ họp khẩn ứng phó với cơn bão đầu mùa; Việt Nam yêu cầu Đài Loan huỷ tập trận trên đảo Ba Bình thuộc Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp xúc cử tri gắn với sinh hoạt chi bộ ở cơ sở; Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở Quỳnh Lưu; Các điểm thi khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp… là những nội đáng chú ý đăng tải trên Baonghean.vn ngày 2/7