Nước biển Quỳnh Phương, Diễn Thành có 2 thông số vượt ngưỡng an toàn

(Baonghean.vn) - Trong khi đó, kết quả quan trắc nước biển Cửa Lò, Cửa Hội cho thấy, cơ bản các chỉ số đều trong ngưỡng an toàn theo tiêu chuẩn Quốc gia...
Cơ quan chức năng lấy mẫu nước. Ảnh tư liệu

Thực hiện chương trình quan trắc giám sát chất lượng nước biển mùa du lịch thuộc Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại 04 bãi biển Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội đợt mới nhất của tháng 6/2020.

Kết quả quan trắc các thông số giám sát gồm: nhiệt độ, pH, Ôxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ muối, Chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH, ), Phosphat (PO4), Xianua (CN), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ QCVN 10-MT:2015/BTNMT đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.
Đối với biển Diễn Thành, có 2 thông số vượt Quy chuẩn gồm: hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng 3,84 lần và  sắt (Fe) 2,38 lần; tại biển Quỳnh Phương có 2 thông số vượt gồm hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng 1,34 lần và  sắt (Fe) 1,56 lần.