Phải vượt qua rào cản nể nang, ngại va chạm thì mới tinh gọn được bộ máy

0:00 / 0:00
0:00
Theo ông Thang Văn Phúc, phải vượt qua rào cản nể nang, né tránh, ngại va chạm thì mới tinh gọn được bộ máy. Bây giờ không phải cứ có nhiều bằng cấp thì mặc định là tốt. Quan trọng nhất, cán bộ, công chức phải là những con người thực tài, thực việc.

Ông Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, phải vượt qua rào cản nể nang, né tránh, ngại va chạm thì mới tinh gọn được bộ máy. Đồng thời vận động, nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức trước khi đưa họ ra khỏi vị trí công vụ, chứ không phải theo cách "vắt chanh bỏ vỏ".

Phải vượt qua rào cản nể nang, ngại va chạm thì mới tinh gọn được bộ máy ảnh 1

Ông Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

PV: Từng nhiều năm tham gia quản lý về công tác công chức, viên chức, ông đánh giá thế nào về việc tinh giản biên chế trong thời gian qua?

Ông Thang Văn Phúc: Vấn đề sắp xếp và tinh giản biên chế là một chủ trương lớn trong chương trình tổng thể cải cách hành chính từ giai đoạn 2001-2010, 2011-2020 và hiện nay vẫn đang tiếp tục. Đây là một cuộc cải cách không dễ dàng vì liên quan trực tiếp đến bộ máy và con người, chính vì thế, khó khăn kéo dài trong nhiều năm. Và có một bước tiến rất quan trọng đó là trong 10 năm nay, tỷ lệ giảm biên chế hành chính đã tăng lên, đặc biệt giai đoạn 2015-2021, chúng ta đã vượt mục tiêu tinh giản 10%.

Giai đoạn vừa qua, chúng ta có các chủ trương, giải pháp cụ thể; các hệ thống, hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ, các cấp cũng đã chủ động tích cực hơn trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Vừa rồi, sau Đại hội XIII của Đảng, nhất là Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Thủ tướng cũng đang yêu cầu sắp tới sẽ tiếp tục giảm 5% biên chế khối hành chính. Việc này được tiến hành cũng có nhiều thuận lợi vì chúng ta đang tiếp tục sắp xếp lại các cơ quan sau khi kiện toàn Chính phủ khóa 2021-2026. Vì vậy, mục tiêu giảm 5% biên chế khối hành chính sẽ thực hiện được.

Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công; chuyển khu vực công sang khu vực tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cho các cơ chế, chính sách. Như vậy, vừa khuyến khích được sự sáng tạo, ý thức phục vụ của cán bộ, cũng như kết quả dịch vụ tốt hơn, qua đó chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức cũng tích cực hơn.

Các nhà khoa học phải sống bằng sản phẩm, bằng sáng tạo, còn nếu vẫn hưởng theo phụ cấp hành chính bao cấp thì sẽ không vượt khỏi yêu cầu của thời kỳ phát triển mới cũng như đòi hỏi của sự tự chủ, sự sáng tạo, năng động.

Vì vậy, quan trọng nhất vẫn là chủ trương, chính sách, giải pháp thực sự tích cực, vừa giải quyết được quyền lợi Nhà nước, quyền lợi của đơn vị và quyền lợi của chính người lao động, cán bộ, công chức. Và dần dần khu vực công không còn là vấn đề cấp bách nữa, cán bộ, công chức, viên chức sẵn sàng làm việc ở các tổ chức mà ở đó họ có thể phát triển được, làm việc tốt được. Kết quả tinh giản biên chế giai đoạn vừa qua đã và đang mở ra những cơ hội để chúng ta thực hiện được mục tiêu cho giai đoạn mới.

PV: Mặc dù giai đoạn 2015- 2021 lần đầu tiên chúng ta đã vượt được chỉ tiêu tinh giản 10 %. Thế nhưng, nhìn tổng thể, việc thực hiện chủ trương vẫn còn một số hạn chế như tổ chức bộ máy chưa khắc phục được triệt để những chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, nguyên tắc một việc chỉ giao cho 1 cơ quan chủ trì, thực hiện, và chịu trách nhiệm chính chưa phát huy mạnh mẽ, thưa ông?

Ông Thang Văn Phúc: Thực tế chúng ta mới giảm biên chế theo con số kế hoạch, các bộ ngành giảm biên chế nhưng cơ cấu bên trong của các bộ, các tổ chức lại phình ra. Rõ ràng, việc tinh giản biên chế cần phải kiên quyết hơn, như trước những năm 2000 đã có những quy định rất cụ thể, ví dụ như cấp phó ở các đơn vị bộ, ngành có 3 người, đơn vị nào có 4 thứ trưởng là phải giải trình. Ở địa phương cũng vậy, các tỉnh, thành phố có 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch, địa phương nào có nhiều phó chủ tịch thì phải giải trình. Tất cả những việc đó được kiểm soát chặt chẽ. Song có giai đoạn chúng ta buông lỏng, không thực hiện được nên hiện nay vẫn còn bộ có đến 6- 7 Thứ trưởng.

Tôi cho rằng, phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Trong mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính từ những năm 2000 trở đi có một sứ mệnh rất quan trọng đó là cải cách để làm thay đổi, điều chỉnh các chức năng, nhiệm vụ của các bộ, chuyển sang quản lý vĩ mô toàn xã hội bằng chính sách pháp luật, chứ không phải cầm tay chỉ việc như thời bao cấp.

Nếu chúng ta chuyển một cách mạnh mẽ như vậy, đồng thời làm rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chức, từng đơn vị và làm chủ những công việc được Nhà nước, pháp luật phân công thì mới có cơ hội thực hiện các mục tiêu tinh giản, kể cả nhân lực lãnh đạo đến cán bộ, công chức, cũng như tinh giản cơ cấu bên trong các bộ.

Ví dụ, vừa qua giảm rất nhiều tổng cục, chỉ còn lại các cục. Đó cũng là hướng cần tích cực làm để có thể tinh giản được, không phải giảm từng con người mà chính là hệ thống tổ chức bộ máy, cơ cấu nguồn lực hợp lý, phù hợp với mục tiêu rõ người rõ việc; bộ, ngành, tổ chức chỉ làm việc chính được phân công và 1 người chịu trách nhiệm chính. Việc phối hợp và kết nối chỉ là chức năng chứ không phải lập quá nhiều ủy ban, ban chỉ đạo chung. Đây là việc đã làm rất kiên quyết từ giai đoạn 2001-2010, từ 200 ủy ban, các ban chỉ đạo chung giảm xuống còn hơn 80 ủy ban, ban chỉ đạo. Còn bây giờ có thể lại nhiều hơn khiến bộ máy tiếp tục nặng và tính trách nhiệm không được rõ. Chính vì vậy, cần thiết phải tổng rà soát lại.

Một việc quan trọng nữa là xác định chế độ công vụ, việc làm. Chúng ta phải hiện đại hóa công chức và chuyên nghiệp hóa bằng một hệ thống công chức được tuyển ở tất cả các cấp. Có thể tuyển thẳng công chức ở đơn vị sản xuất, kinh doanh hoặc hoạt động ở khu vực tư vào làm chuyên viên chính hoặc chuyên viên cao cấp.

PV: Ông có nhắc tới yếu tố căn bản là giao trách nhiệm cho người đứng đầu trong thực hiện việc tinh giản biên chế hiệu quả. Vậy trách nhiệm của người đứng đầu như thế nào khi thực tế vừa qua vẫn còn có những cán bộ, công chức không đủ năng lực nhưng vẫn được hưởng lương trong cơ quan Nhà nước?

Ông Thang Văn Phúc: Chính vì vậy, chúng ta mới xác định lại vị trí công vụ, vị trí việc làm, đó cũng là bước để chuẩn hóa cán bộ, công chức. Trên cơ sở đối chiếu với các tiêu chuẩn, với thực tế năng lực của cán bộ, nếu người nào không đảm bảo được thì phải kiên quyết đưa vào diện tinh giản. Một khi đã rõ vấn đề này thì cơ quan quản lý cấp trên cũng phải có ý kiến phê duyệt để tránh việc “quan hệ cá nhân”, ngại đụng chạm.

Để đưa một con người ra khỏi vị trí công vụ không phải là việc đơn giản, không phải anh quyết là xong mà đó là một quá trình vận động, xem tâm tư, tâm lý cán bộ thế nào. Đến giai đoạn năng lực của cán bộ không đáp ứng, không phù hợp với vị trí công vụ thì cũng không thể đưa họ ra ngoài ngay được.

Chủ trương tinh giản có từ đầu những năm 2000 đã đưa ra 3 cách để đưa cán bộ ra khỏi công vụ đó là: tiêu chí không đảm bảo thì cho đi đào tạo; chuyển đơn vị từ khu vực công sang đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm; bồi dưỡng họ chuyển ngạch sang lĩnh vực khác, chứ không phải đưa họ ra khỏi công vụ như cách “vắt chanh bỏ vỏ”.

Theo đó, phải đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Nếu đơn vị nào không làm được điều đó thì nhất thiết phải quy trách nhiệm của cơ quan tổ chức nhân sự và người đứng đầu.

PV: Có ý kiến cho rằng, để bộ máy tinh gọn cần phải vượt qua rào cản đó là tình trạng nể nang, ngại va chạm, vì lợi ích riêng của ngành, địa phương? Ý kiến của ông như thế nào?

Ông Thang Văn Phúc: Đúng như vậy. Phải vượt qua rào cản nể nang, né tránh, ngại va chạm thì mới tinh gọn được bộ máy. Bây giờ không phải có nhiều bằng cấp thì mặc định là tốt. Quan trọng nhất, cán bộ, công chức phải là những con người thực tài, thực việc.

Cái chính là phải tôn trọng sự cống hiến, làm việc hiệu quả hay kết quả thực của họ. Để đánh giá đúng cán bộ, đòi hỏi người lãnh đạo, cơ quan tổ chức nhân sự phải công tâm, khách quan.

Nếu không có các giải pháp kịp thời, mau lẹ thì khó đạt được các mục tiêu đã đề ra. Vì vậy, chúng ta cần phải "xắn tay áo" lên, phải quyết liệt, phải làm việc với tinh thần đầy trách nhiệm với dân, với nước thì mới có thể đạt được mục tiêu đề ra.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Tin mới

Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ người dân Kỳ Sơn 100 triệu đồng khắc phục hậu quả sau lũ quét

Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ người dân Kỳ Sơn 100 triệu đồng khắc phục hậu quả sau lũ quét

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, phát huy tinh thần tương thân, tương ái của tuổi trẻ tỉnh nhà hướng về bà con vùng lũ, ngày 4/10, Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên và trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân Kỳ Sơn khắc phục hậu quả sau lũ lụt. 
[Infographics] Thiệt hại về hoàn lưu bão số 4 trên địa bàn Nghệ An (tính đến 17h ngày 4/10)

[Infographics] Thiệt hại về hoàn lưu bão số 4 trên địa bàn Nghệ An (tính đến 17h ngày 4/10)

(Baonghean.vn) - Mặc dù không nằm trong tâm bão Noru nhưng hoàn lưu bão đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề trên địa bàn Nghệ An với nhiều địa phương bị ngập lụt diện rộng, xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Hiện chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
Tướng Cương: Thất bại của một trận đánh nhưng không có nghĩa Nga thua về chiến lược

Tướng Cương: Thất bại của một trận đánh nhưng không có nghĩa Nga thua về chiến lược

(Baonghean.vn) -  Đã hơn 8 tháng kể từ khi Nga và Ukraine bắt đầu xung đột quân sự. Thế bế tắc đang diễn ra khi cả hai dường như đều đủ mạnh để ngăn bên kia giành chiến thắng, nhưng lại chưa đủ để đạt đến một chiến thắng quyết định trên chiến trường. Liệu trong thời gian tới sẽ có đột phá lớn nào sắp xảy ra trong nỗ lực của cả Nga và Ukraine hay không? Liên quan đến những vấn đề này, Thiếu tướng Lê Văn Cương – Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an đưa ra một vài nhận định. 
Đội trẻ Sông Lam Nghệ An tham dự hạng 3 quốc gia thi đấu với CLB của Phi Sơn

Đội trẻ Sông Lam Nghệ An tham dự hạng 3 quốc gia thi đấu với CLB của Phi Sơn

(Baonghean.vn) - Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vừa thành lập thêm đội trẻ để tham gia vào Giải bóng đá Hạng Ba Quốc gia 2022, dự kiến ngày 11/10 tới đây đội sẽ có trận đấu mở màn ở bảng A khu vực phía Bắc. Để hướng đến một mùa giải thành công, Đội trẻ Sông Lam Nghệ An đã có cuộc tập dượt đầy quan trọng trước câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Tiếp cận bản 'nhiều không' nơi đầu nguồn lũ quét ở Kỳ Sơn

Tiếp cận bản 'nhiều không' nơi đầu nguồn lũ quét ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Giữa trưa nắng của ngày thứ ba sau trận lũ quét, chúng tôi mới tiếp cận được bản Bình Sơn 1 của xã Tà Cạ. Bình Sơn 1 là 1 trong 2 bản cao nhất của xã Tà Cạ mà cơn lũ dữ quét qua đêm và sáng ngày 1/10. Sau trận lũ dữ, bà con không có nhà, không có nước, không có gạo, cũng không có điện...
Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 4/10, đoàn công tác do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, khảo sát nắm tình hình và tặng quà cho đồng bào vùng lũ tại huyện Kỳ Sơn. Cùng đi với đoàn có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/10

(Baonghean.vn) - Đề nghị chuyển chế độ "bồi dưỡng" thành "phụ cấp" ở mức cao hơn cho cán bộ khối, xóm; Những hình ảnh đầu tiên tại bản Bình Sơn 1 - nơi đầu nguồn lũ quét Kỳ Sơn; Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt; Nhiều tấm lòng thiện nguyện đến với người dân vùng lũ Kỳ Sơn... là những nội dung chính trong ngày 4/10.
Cử tri huyện Quỳ Hợp đề nghị giải quyết dứt điểm việc nổ mìn khai thác khoáng sản làm nứt nhà dân

Cử tri huyện Quỳ Hợp đề nghị giải quyết dứt điểm việc nổ mìn khai thác khoáng sản làm nứt nhà dân

(Baonghean.vn) - Một trong những nội dung được cử tri phản ánh và kiến nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra và trả lời ý kiến của cử tri liên quan đến việc nổ mìn khai thác khoáng sản làm nứt nẻ nhà ở của một số hộ dân tại xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp.
Nghệ An: Nguy cơ cao bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

Nghệ An: Nguy cơ cao bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

(Baonghean.vn) - Ở thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh là một phụ nữ từ nước ngoài trở về. Với tần suất mắc cao, địa bàn rộng, việc giao lưu đi lại không hạn chế thì nguy cơ xâm nhập bệnh tại Việt Nam là hiện hữu. Nghệ An cũng trong tình trạng này. 
Đội tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: Bongdaplus

Bóng đá Việt vươn tầm để tiệm cận khu vực

(Baonghean.vn) -  Khi quá trình bảo vệ và lấy lại ngôi vô địch AFF Cup 2018 vẫn là một cửa ải khó vượt đối với đội tuyển Việt Nam thì câu chuyện vươn tầm của bóng đá Việt vẫn diễn ra liên tục theo nhiều cách khác nhau. Đó là khi đội tuyển Việt Nam dưới tay phù thủy Park Hang-seo lần lượt chiến thắng các đội bóng lớn như Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022, Ấn Độ tại giải giao hữu Tam hùng 2022 mới đây, cầm hòa trên sân Nhật Bản cũng tại vòng loại thế giới nói trên.
[Infographics] Thiệt hại do lũ ống, lũ quét tại huyện Kỳ Sơn

[Infographics] Thiệt hại do lũ ống, lũ quét tại huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Kỳ Sơn, tính đến 6h ngày 4/10, cơn lũ ống, lũ quét đã gây thiệt hại rất nặng nề cho người dân nơi cơn lũ tràn qua. Hàng trăm ngôi nhà, tài sản, phương tiện của người dân bị lũ cuốn trôi và hư hỏng. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
Sau mưa lũ, chuột hoành hành phá nát đồng ruộng

Sau mưa lũ, chuột hoành hành phá nát đồng ruộng

(Baonghean.vn) - Lũ tràn về, nước dâng, những vùng đồng thấp nước ngập trũng, chuột dồn về những chân ruộng cao, phá hoại hoa màu. Chuột phá nát những thửa ngô đang ngậm sữa, đào bới tứ tung những ruộng lạc đang kỳ chắc hạt, cắn đổ những gốc cà, luống cải bắp…