Phấn đấu 75% các cơ quan quản lý nhà nước có lãnh đạo chủ chốt là nữ

Theo quyết định mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 có 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.
Ảnh minh họa.

Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2282/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030".

Theo đó, Chương trình phấn đấu đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75%, các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù có tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thấp dưới 30% có thể điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị…