Phối hợp xây dựng Đề án cải cách tiền lương cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2018 được tổ chức ngày 4/9/2018.

Trong tháng 8/2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên để tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Vietnamnet
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức 8 tỉnh, thành ủy, đại diện Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương đã phát biểu nhấn mạnh những kết quả chung của ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói chung và của từng tỉnh nói riêng, đồng thời kiến nghị đề xuất Ban Tổ chức cũng như Trung ương có hướng chỉ đạo xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các địa phương nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao đổi, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các tỉnh; các nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức Trung ương sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; những nội dung vượt quá thẩm quyền, Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ nghiên cứu giải quyết.

Về nhiệm vụ trọng tậm trong tháng 9, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; khẩn trương triển khai, thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao bảo đảm chất lượng và tiến độ; chủ động tham mưu cấp ủy các cấp thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác Tổ chức xây dựng Đảng đã ban hành.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Kết luận số 34-KL/TW, ngày 7/8/2018 về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng nhấn mạnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế; rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm chuẩn bị cho công tác nhân sự nhiệm kỳ tới; hoàn thiện “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; tiếp tục hoàn thiện Đề án chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; phối hợp xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hồ Sỹ Kiều
Ngành cũng cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, nhất là triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, diễn biến nội bộ và an ninh chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những nơi nội bộ chưa thống nhất, có biểu hiện mất đoàn kết, để kịp thời có biện pháp xử lý.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu ngành cần chủ động, tích cực triển khai hiệu quả Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ 3 - năm 2018 với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tác xây dựng Đảng; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng tốt hơn, “chống tiêu cực, sách nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc”.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy