Quỳ Châu: Biểu dương điển hình xây dựng đời sống văn hóa

(Baonghean.vn) - Sáng  29/10, UBND huyện Quỳ Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", 20 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và 10 năm thực hiện Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương miền núi Quỳ Châu, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên toàn địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Quỳ Châu trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Kết quả xây dựng làng bản văn hóa, gia đình văn hóa đã góp phần tích cực trong việc hạn chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nhiều thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa truyền thống được phát huy.

Đến nay toàn huyện đã công nhận 10.052 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100/146 làng, bản được công nhận danh hiệu làng văn hóa;  29/109 cơ quan đạt danh hiệu đơn vị văn hóa; 118/146 làng, bản có nhà văn hóa cộng đồng; 7/12 xã, thị trấn có sân vận động...

Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được nhân rộng, nhiều địa phương, gia đình thực hiện tiết kiệm, văn minh nhưng vẫn đảm bảo được nét đẹp văn hóa truyền thống, phát huy tình làng nghĩa xóm, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư.

Sản xuất hương trầm Quỳ Châu.
Thi nhảy sạp tại Lễ hội Hang Bua (Quỳ Châu). Ảnh: Trần Ngọc Lan

Giai đoạn 2016 - 2020 có 50% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 78 đến 80%; tỷ lệ làng, bản văn hóa đạt từ 77 đến 78% và 50% xã có thiết chế văn hóa, thể thao đạt  tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 16 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", 20 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và 10 năm thực nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội./.

Quang Thịnh

                                                                                       (Huyện ủy Quỳ Châu)