Quy định về bồi thường đất đai khi nhà nước thu hồi

(Baonghean) - Hỏi: Việc bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào  đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được quy định trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 như thế nào?
 
Trả lời: Tại Điều 77 của Luật Đất đai sửa đổi 2013 quy định về việc bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào  đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân như sau:
 
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:
 
a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;
 
b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định  tại Điều 129 của luật này thì không được bồi thường đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;
 
c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
 
2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1 háng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của luật này.
 
Phòng Bạn đọc