Các tổ chức quốc tế đề cao vai trò Công đoàn Việt Nam

Các tổ chức quốc tế đề cao vai trò Công đoàn Việt Nam

Ngày 28/7, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã vinh dự đón các đoàn đại biểu công đoàn khu vực và quốc tế, mang đến cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam tình đoàn kết, hữu nghị, sự ủng hộ quý báu của giai cấp công nhân và phong trào công đoàn thế giới trong công cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, vì quyền công đoàn và lợi ích người lao động, quyền dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội.