Thông qua Nghị quyết hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn

Thông qua Nghị quyết hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn

Trong ngày làm việc cuối của Phiên họp thứ 14, sáng 16/1, sau khi góp ý nhiều nội dung đề nghị Ban soạn thảo lưu ý tiếp thu, chỉnh sửa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.