Cần giải quyết tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, nông thôn mới

Cần giải quyết tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Các đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần tiếp tục rà soát, đánh giá, thu hồi các dự án chậm triển khai; giải quyết tình trạng nợ đọng trọng xây dựng NTM; ô nhiễm môi trường; huy động nguồn lực đầu tư công, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp phát triển.

Biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công

(Baonghean) - UBND tỉnh vừa có Công văn số 2770/UBND-TM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) nguồn vốn đầu tư công, các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các chỉ thị, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện của UBND tỉnh.