Triệu tập kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh, khóa XVI

Triệu tập kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh, khóa XVI

(Baonghean) - Thực hiện Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động HĐND năm 2005, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh, khoá XVI để xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014, nhiệm vụ năm 2015; quyết toán ngân sách năm 2013, tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2015; công tác chỉ đạo, điều hành, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn cùa HĐND tỉnh... Tại kỳ họp, HĐND tỉnh dự kiến sẽ xem xét, thông qua các Nghị quyết HĐND tỉnh trên các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, như: