Niềm vui mở đường ở một xóm giáo toàn tòng

(Baonghean) - Là xóm giáo toàn tòng với 185 hộ dân, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới, giáo dân xóm Tân Lập, xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn) đã đồng sức, đồng lòng tình nguyện hiến đất, góp công góp của để mở đường.
Niềm vui mở đường ở một xóm giáo toàn tòng

Niềm vui mở đường ở một xóm giáo toàn tòng

Là xóm giáo toàn tòng với 185 hộ dân, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới, giáo dân xóm Tân Lập, xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn) đã đồng sức, đồng lòng tình nguyện hiến đất, góp công góp của để mở đường.