Thanh Chương: Chú trọng đổi mới phong cách làm việc

Thanh Chương: Chú trọng đổi mới phong cách làm việc

(Baonghean) - Với quyết tâm tạo bước chuyển biến thật sự, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, các cấp ủy Đảng ở huyện Thanh Chương đã triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nghiêm túc và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể.