#đăng ký đạt chuẩn ntm

2 kết quả

Nhiều cơ chế khuyến khích xây dựng NTM ở Anh Sơn

Nhiều cơ chế khuyến khích xây dựng NTM ở Anh Sơn

(Baonghean) - Để đạt các mục tiêu đề ra trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Anh Sơn có nhiều cơ chế khuyến khích, huy động sự vào cuộc tích cực của người dân các địa phương. Trong năm 2017, các xã: Hoa Sơn, Lĩnh Sơn và Long Sơn phấn đấu về đích NTM và toàn huyện tăng thêm 15 - 30 tiêu chí đạt chuẩn.