#đồng chí lê duẫn

3 kết quả

Tổng Bí thư Lê Duẩn 'Lòng vẫn đậm tình thương và lẽ phải'

Tổng Bí thư Lê Duẩn 'Lòng vẫn đậm tình thương và lẽ phải'

Sinh thời, đồng chí Lê Duẩn thường nói, con người sống phải lao động, có tình thương và lẽ phải. Đó là đạo lý cuộc sống. Ước mong của đồng chí là xây dựng thành công một xã hội xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân no đủ, hạnh phúc, trong đó có giàu tình thương yêu với nhau.