#ban thẩm tra tư cách đại biểu

1 kết quả

Công bố danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội XII

Công bố danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội XII

Phiên trù bị Đại hội XII của Đảng sáng 20/1 đã bầu ra Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc của Đại hội, thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội và thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.