#cách tính lương mới từ 1/7

1 kết quả

Bộ Nội vụ hướng dẫn cách tính lương mới từ 1/7

Bộ Nội vụ hướng dẫn cách tính lương mới từ 1/7

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2017 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.