#cấp ủy địa phương

1 kết quả

Để đảng viên thực sự gắn bó với nơi cư trú

Để đảng viên thực sự gắn bó với nơi cư trú

(Baonghean.vn) - Việc theo dõi, quản lý đảng viên nơi cư trú thiếu thường xuyên, chặt chẽ sẽ không phát huy được tính tích cực, chủ động, hiệu quả sự đề xuất, hiến kế, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp của đảng viên nơi cư trú – một nguồn lực trí tuệ quan trọng của địa phương...