#hạt sơ cấp

1 kết quả

Lại tìm ra hạt nguyên tử mới

Lại tìm ra hạt nguyên tử mới

Các nhà vật lý thuộc dự án hợp tác quốc tế Dzero tại Fermilab, phòng thí nghiệm của Hoa Kỳ chuyên về vật lý hạt năng lượng cao, đã phát hiện ra một hạt sơ cấp mới.