#nghị định 99

2 kết quả

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 99 về chi trả dịch vụ môi trường rừng

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 99 về chi trả dịch vụ môi trường rừng

(Baonghean) - Ngày 2/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 147/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các điều: 5,8,11,15,20 và bãi bỏ Khoản 7, Điểm b, Khoản 9, Điều 22 của Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Báo Nghệ An ra ngày 8/12/2016 đã đăng nội dung sửa đổi, bổ sung các điều 5,8,11, nay xin giới thiệu các điều sửa đổi bổ sung còn lại, cụ thể như sau: