#sự cần thiết

1 kết quả

Mô hình nuôi tôm theo chuẩn VietGap tại xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu do Trung tâm Khuyến nông chỉ đạo, hướng dẫn

Thủy sản Nghệ An trước yêu cầu chuyển đổi số

(Baonghean.vn) - Quản lý Nhà nước về thủy sản bao gồm các lĩnh vực chính là khai thác, nuôi trồng và bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Hiện nay, để phù hợp với yêu cầu hội nhập, ngành Thủy sản phải tự đổi mới, trong đó có chuyển đổi số để giám sát, quản lý.