#xây dựng tổ chức cơ sở đảng

2 kết quả

Nghệ An: Ban hành chủ trương kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng năm 2023

Nghệ An: Ban hành chủ trương kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng năm 2023

(Baonghean.vn)- Kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ là một trong những giải pháp quan trọng để tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng...
Nhận diện khó khăn trong phát triển đảng viên ở Nghệ An

Nhận diện khó khăn trong phát triển đảng viên ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Theo Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm giai đoạn 2020 - 2025 phải đạt từ 3 - 4%/tổng số đảng viên. Đây là một trong những nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự trăn trở của cấp ủy các cấp.