#xii

12 kết quả

6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII

6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII

(Baonghean) Trong nhiệm kỳ Đại hội XII,cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả sáu nhiệm vụ trọng tâm sau: