Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

(Baonghean.vn) - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An thông qua 8 nhiệm vụ làm ngay và thường xuyên; 6 nhiệm vụ được làm theo lộ trình để thực Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ vào sáng 14/1.