Chuyển động từ thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Nam Đàn

Chuyển động từ thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ở huyện Nam Đàn, cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn ý thức phải gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực tiễn 5 năm qua, có rất nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, góp phần tạo bước chuyển tích cực trong đổi mới phong cách, lề lối làm việc và ý thức, trách nhiệm cộng đồng.
Thanh Chương: Chú trọng đổi mới phong cách làm việc

Thanh Chương: Chú trọng đổi mới phong cách làm việc

(Baonghean) - Với quyết tâm tạo bước chuyển biến thật sự, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, các cấp ủy Đảng ở huyện Thanh Chương đã triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nghiêm túc và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể.