Liên kết xây dựng thương hiệu nông sản

Liên kết xây dựng thương hiệu nông sản

(Baonghean) - Xây dựng thương hiệu đồng nghĩa với việc nâng cao giá trị và tiêu thụ ổn định cho sản phẩm nông sản. Để làm được, rất cần sự vào cuộc, liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây vẫn đang là một mắt xích rất yếu trong quá trình sản xuất và nâng cao giá trị nông sản hiện nay.