Nam Thanh huy động hơn 206 tỷ đồng xây dựng NTM

Nam Thanh huy động hơn 206 tỷ đồng xây dựng NTM

(Baonghean) - Xác định rõ ý nghĩa to lớn của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, ngay sau khi chương trình được triển khai, xã thành lập ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền.