Không quảng cáo trong khu vực trụ sở của cơ quan hành chính Nhà nước

Không quảng cáo trong khu vực trụ sở của cơ quan hành chính Nhà nước

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung mà UBND tỉnh đề ra trong Quy định về xây dựng, lắp đặt các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh thay thế QĐ số 664 
Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị hiểu cụm từ"phòng làm việc" theo 2 cách khác nhau: