Tân Kỳ: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tân Kỳ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1/2017 cho 58 học viên.  

Toàn cảnh lớp học. Ảnh: Phương Hảo

Trong thời gian 7 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 9 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh dân tộc, dân chủ XHCN và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển KT - XH của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Lớp học nhằm giúp các học viên nhận thức sâu sắc hơn và nắm vững các nội dung cơ bản về đường lối, Điều lệ Đảng của cách mạng Việt Nam, từ đó ra sức phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp nói chung và quê hương Tân Kỳ  nói riêng.

Phương Hảo

(Huyện ủy Tân Kỳ)