Tân Kỳ quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)

(Baonghean.vn) - Ngày 19/12, Huyện ủy Tân Kỳ tổ chức tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho hơn 220 đảng viên là đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) ở Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh mục đích của việc học tập Nghị quyết nhằm làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng (khóa XII). 

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân, tập trung làm rõ một số vấn đề cụ thể như: Phân tích, làm rõ nhận thức sâu sắc của cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu,  nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Liên hệ với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị và nhiệm vụ được phân công, phụ trách. Đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trong thời gian tới./.

Phương Hảo

(Huyện ủy Tân Kỳ)