Thành phố Vinh đang còn có 14 đơn thư khiếu nại kéo dài

(Baonghean.vn) - Đó là giải pháp được đưa ra tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với UBND thành phố Vinh về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thời gian qua được thành phố tập trung thực hiện. Ngoài tiếp công dân theo định kỳ, thành phố còn thành lập Ban tiếp công dân, bố trí tiếp công dân thường xuyên. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện bài bản, quy lát, theo đúng chức năng, thẩm quyền từng lĩnh vực, từng cấp.

Những vụ việc phức tạp, UBND thành phố giao cho Chánh Thanh tra phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và tham mưu xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tính từ tháng 1/2015 đến tháng 3/2016, thành phố tiếp nhận 2.902 đơn với 2.061 vụ việc; trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố là 1.223 vụ việc và cấp xã là 838 vụ việc. Kết quả giải quyết thuộc thẩm quyền của thành phố đạt 96,07%, với 1.178/1.223 vụ việc; thẩm quyền cấp xã đạt 96,18%, với 806/838 vụ việc.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Tuy nhiên, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Vinh đang tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Hiện thành phố đang còn có 14 đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài liên quan đến việc thực hiện các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng; hợp tác xã, chuyển đổi mô hình chợ...  

Tại cuộc làm việc, các đại biểu phân tích làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan. Theo đó, về khách quan do quy định pháp luật trên một số lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng còn bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo nên quá trình áp dụng gặp khó khăn, vướng mắc, nhân dân không đồng tình làm phát sinh đơn thư.

Nhận thức pháp luật nói chung, pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng của công dân còn hạn chế. Có trường hợp mặc dù hiểu rõ quy định của pháp luật, song cố tình không chấp hành quyết định, kết luận đã giải quyết đúng pháp luật. Về chủ quan thì công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật đến với nhân dân hiệu quả chưa cao.

Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa tốt, nhất là lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tài chính, chế độ, chính sách, hợp tác xã..., dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu kiện. Một số phường, xã chưa quyết liệt, quyết đoán trong giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền, còn đùn đẩy trách nhiệm lên thành phố nên kéo dài thời gian giải quyết.

Một số phòng, đơn vị chưa tham mưu, đưa ra giải pháp để giải quyết dứt điểm một số vụ việc. Có một lý do nữa là chưa kịp thời xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và giải quyết đơn thư của công dân.

Trên cơ sở các nguyên nhân được phân tích, cuộc họp cũng đã nêu lên một số giải pháp, trong đó quan tâm tập trung giải quyết các tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết đơn thư, nhằm tạo ra bước chuyển trong thời gian tới.

Minh Chi