Thêm 7 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia

Bộ VHTTDL vừa ban hành các quyết định xếp hạng 7 di tích quốc gia trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Bắc Giang.
 
 
Cây đa và đền thờ La Tiến (Hưng Yên) là một trong 7 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia
 
Theo đó, tỉnh Thái Nguyên có một di tích được xếp hạng Di tích quốc gia là Địa điểm trụ sở làm việc của Văn phòng Trung ương Đảng (1947-1948), thuộc xã Bình Thành, huyện Định Hóa (QĐ số 4004/QĐ-BVHTTDL). 
 
Tỉnh Hưng Yên có 3 di tích được xếp hạng di tích quốc gia trong đợt này là di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ (Quyết định số 4005/QĐ-BVHTTDL); Đình Như Phượng Hạ, thuộc xã Long Hưng, huyện Văn Giang (Quyết định số 4006/QĐ-BVHTTDL) và di tích lịch sử Địa điểm cây đa và đền La Tiến, thuộc xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ (Quyết định số 4007/QĐ-BVHTTDL).
 
Tỉnh Hà Tĩnh có một di tích được xếp hạng di tích Lịch sử quốc gia là Đền thờ Nguyễn Văn Trình, thuộc xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc (Quyết định số 4008/QĐ-BVHTTDL).
 
Tại Bắc Giang, xếp hạng di tích quốc gia đối với 2 di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Bằng Cục, thuộc xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên (Quyết định số 4009/QĐ-BVHTTDL) và di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Thân Công Tài, thuộc xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (Quyết định số 4010/QĐ-BVHTTDL).
 
Bộ VHTTDL yêu cầu Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
 
Theo Hà Nội Mới