#thu hút nguồn lực

2 kết quả

Hạ tầng phục vụ du lịch: Xác định trọng điểm để đầu tư

Hạ tầng phục vụ du lịch: Xác định trọng điểm để đầu tư

(Baonghean) - Chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn được Bộ Chính trị chỉ đạo bằng việc ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017. Điều đó có tác động tích cực thúc đẩy các địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường đầu tư hạ tầng cho lĩnh vực này. Cùng với ngân sách, việc huy động nguồn lực xã hội hóa được chú trọng.