Thủ tục để hộ kinh doanh nhận hỗ trợ 3 triệu đồng theo Nghị quyết 68

Sau đây là điều kiện, thủ tục để hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 nhận hỗ trợ tiền mặt theo Nghị quyết 68 được hướng dẫn tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.
Đối tượng và điều kiện hỗ trợ
Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
- Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.
- Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch.
Ảnh minh họa.

Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

 - Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

- Phương thức hỗ trợ: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
- Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Quyết định 23 đến UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhát đến ngày 31/01/2022.
- Trong 03 ngày làm việc, UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.
- Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi UBND cấp huyện tổng hợp.
- Trong 02 ngày làm việc, UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh.
- Trong 02 ngày làm việc, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ.
Trường hợp không hỗ trợ, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trước đó, ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó, có đối tượng là hộ kinh doanh.