Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công

(Baonghean) - Ngày 4/1/2002, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực Bắc miền Trung (nay là KTNN khu vực II) được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập số 01/QĐ-TTg, trụ sở đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán ngân sách đối với các tỉnh theo sự phân công của Tổng KTNN.

Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban cán sự, Đảng ủy và lãnh đạo KTNN; sự phối hợp của các Vụ chức năng tham mưu, các đơn vị sự nghiệp, Văn phòng KTNN; sự chia sẻ của các KTNN chuyên ngành, khu vực; sự giúp đỡ và ủng hộ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và ngành Tài chính các tỉnh trên địa bàn; sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, công chức và người lao động; KTNN khu vực II từng bước trưởng thành trên các mặt công tác, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển và nâng cao địa vị pháp lý của cơ quan KTNN trong hệ thống tổ chức bộ máy của Nhà nước Việt Nam. 

Cán bộ Kiểm toán Nhà nước khu vực II thực hiện kiểm toán trên hiện trường dự án.

Kiểm toán Nhà nước khu vực II đảm nhận kiểm toán 10 tỉnh bao gồm các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và 6 tỉnh Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế (hiện nay theo sự phân công của Tổng KTNN, địa bàn hoạt động tại 5 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế). Với địa bàn rộng, địa hình phức tạp đi lại khó khăn, nguồn thu ngân sách của các địa phương hạn hẹp, lực lượng kiểm toán viên ít nhưng với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ lãnh đạo, kiểm toán viên và sự phối hợp của các kiểm toán chuyên ngành, các đơn vị tham mưu, Kiểm toán Nhà nước khu vực II đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán hàng năm được giao.

Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên cũng từng bước được xây dựng và phát triển. Hiện nay, đơn vị có 6 phòng trực thuộc gồm: Văn phòng, phòng Tổng hợp, 3 phòng Kiểm toán ngân sách và 1 phòng Kiểm toán Đầu tư dự án với tổng số 100 công chức và người lao động, trong đó công chức chiếm 87%, người lao động chiếm 13%.

Hội đàm giữa đoàn công tác của Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào với Lãnh đạo KTNN Viết Nam và KTNN khu vực II tháng 8/2015.

Bộ máy lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng có 30 đồng chí, trong đó cấp vụ có 5 đồng chí, cấp phòng có 24 đồng chí. Về trình độ chuyên môn có 30 thạc sỹ, 58 người trình độ đại học, trong đó nhiều người có 2 bằng đại học. Trình độ lý luận chính trị cũng không ngừng được nâng cao, đến nay có 1 công chức có trình độ cử nhân chính trị; 10 công chức có trình độ lý luận chính trị cao cấp và đang học cao cấp. Ngoài đảm nhiệm tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm do Tổng KTNN giao, còn tăng cường cán bộ khung cho các khu vực mới thành lập và các đơn vị trực thuộc trong ngành.

15 năm qua, Kiểm toán Nhà nước khu vực II đã thực hiện 101 cuộc kiểm toán, KTNN khu vực II đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 6.055,0 tỷ đồng, trong đó: Tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 3.503,2 tỷ đồng và các kiến nghị xử lý khác 2.551,8 tỷ đồng.

Qua tổng hợp số liệu qua các giai đoạn cho thấy, chất lượng kiểm toán ngày càng được nâng cao hơn, cụ thể:

+ Giai đoạn 2008 - 2011 so với giai đoạn 5 năm đầu thành lập (2002 - 2007), số phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính tăng gấp 1,8 lần (1.317,3/739,2 tỷ đồng)

+ Giai đoạn 2012 - 2016 so với giai đoạn 10 năm đầu thành lập (2002 - 2011), số phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính tăng gấp 1,94 lần (3.998,5/2.056,5 tỷ đồng).  

Với nhiều giải pháp đồng bộ như: Cử KTV chuyên trách theo dõi, thường xuyên gửi công văn hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện và thành lập các đoàn kiểm tra... nên kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán hàng năm đều đạt tỷ lệ trên 80%. Những kết quả kiểm toán đạt được đã cung cấp thông tin khách quan, trung thực cho các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

 Để đạt được những kết quả trên, Kiểm toán Nhà nước khu vực II đã thực hiện tốt các giải pháp: Thường xuyên rà soát đánh giá thực trạng hoạt động kiểm toán, phân tích nguyên nhân hạn chế, tồn tại và đề ra những giải pháp khắc phục trong việc xác định mục tiêu, nội dung, lựa chọn đơn vị được kiểm toán, áp dụng phương pháp kiểm toán nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng  làm cơ sở đưa ra ý kiến xác nhận về tính đúng đắn, trung thực, hợp pháp của báo cáo kiểm toán; công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán được quan tâm; thu thập đầy đủ thông tin để xác định đúng và đầy đủ mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán, bố trí nhân sự hợp lý để thực hiện kiểm toán. 

Đối với các cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN các tỉnh đã chú trọng tập trung nghiên cứu kiểm toán tại các cơ quan tổng hợp, những chỉ đạo điều hành, cơ chế chính sách của các địa phương; kiểm toán công tác quản lý sử dụng kinh phí ngân sách theo chức năng nhiệm vụ của các sở, ngành tại địa phương. Đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước đã tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, chú trọng các nội dung phức tạp và trọng yếu như: Kiểm toán việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ - công ty con, kiểm toán các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư XDCB đã thực hiện kiểm toán các dự án đạt hiệu quả cao; thường xuyên quán triệt đến từng kiểm toán viên Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước, các chỉ thị của Tổng KTNN về tăng cường quản lý hoạt động kiểm toán.

Kiểm toán Nhà nước khu vực II bàn giao nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách.

Tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán của các cấp, do vậy, đã kịp thời khắc phục thiếu sót trong lập thu thập bằng chứng kiểm toán, thiết lập hồ sơ kiểm toán, xác định kết quả kiểm toán; chất lượng báo cáo kiểm toán của đơn vị trong năm qua được nâng cao, giảm thiểu các sai sót; thực hiện kiện toàn và tăng cường nhân lực cho phòng Tổng hợp để nâng cao chất lượng tham mưu cho lãnh đạo về công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng thẩm định kế hoạch, báo cáo kiểm toán, kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán; quan hệ phối hợp với Tỉnh ủy, UBND, HĐND các địa phương được lãnh đạo đơn vị, đoàn kiểm toán tổ chức chặt chẽ, xuyên suốt quá trình triển khai kiểm toán, giúp cho đoàn kiểm toán quản lý tốt về nhân sự và phối hợp chỉ đạo thực hiện Quyết định của Tổng KTNN.

Kết quả kiểm toán được ghi nhận qua 15 năm xây dựng và phát triển của Kiểm toán Nhà nước khu vực II không chỉ dừng lại ở con số tăng thu, tiết kiệm chi cho NSNN, mà hơn nữa là giúp các đơn vị được kiểm toán hoàn thiện công tác quản lý tài chính ngân sách, đưa công tác quản lý tài chính, kế toán vào nề nếp, góp phần tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý tài chính ngân sách. Giúp HĐND các cấp có thông tin tin cậy để giám sát công tác quản lý tài chính ngân sách ở địa phương, giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp nhà nước điều chỉnh, uốn nắn kịp thời những sai sót trong công tác quản lý. Kiểm toán Nhà nước khu vực II đã kiến nghị điều chỉnh nhiều văn bản điều hành thu, chi ngân sách nhà nước, do các cơ quan quản lý và các địa phương ban hành chưa phù hợp với các luật, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. 

Kế thừa và phát huy truyền thống, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành KTNN đến năm 2020, KTNN khu vực II xác định định hướng và các giải pháp chính phải thực hiện trong thời gian tới là:

Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thực hiện xây dựng đội ngũ công chức, KTV nhà nước trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức trách nhiệm cho công chức, KTV và người lao động, coi đây là nhiệm vụ căn bản và then chốt, là yếu tố quyết định đến thắng lợi của KTNN khu vực II nói riêng và KTNN nói chung. Quán triệt thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm các Nghị quyết của Ban cán sự, Đảng ủy KTNN, Quyết định, Chỉ thị của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Bám sát các mục tiêu kiểm toán hàng năm của KTNN để chỉ đạo các đoàn kiểm toán thực hiện. Đảm bảo các cuộc kiểm toán thực hiện một cách đầy đủ mục tiêu, nội dung kiểm toán, nâng cao chất lượng kiểm toán. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đặc biệt trong hoạt động kiểm toán. 

 Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ trong mọi hoạt động của đơn vị, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch theo quy định. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn…

 Tăng cường mối quan hệ hợp tác và phối hợp với các địa phương, đơn vị trên địa bàn. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kiểm toán và thông tin kiểm toán phục vụ quản lý, chỉ đạo và giám sát của địa phương. Kịp thời xử lý những vướng mắc xảy ra trong quá trình kiểm toán tại địa phương, đơn vị được kiểm toán.

Xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh vững mạnh, hoạt động hiệu quả, phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về tình hình kinh tế, tài chính ngân sách của các đơn vị trên địa bàn, cập nhật kết quả kiểm toán để phục vụ cho việc khai thác và xử lý thông tin.

Kế thừa những thành tựu đã đạt được, những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, tập thể cán bộ, công chức, kiểm toán viên Kiểm toán Nhà nước khu vực II luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Đảng bộ chính quyền các địa phương trên địa bàn, giữ vững là đơn vị vững mạnh của Kiểm toán Nhà nước.

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Kiểm toán Nhà nước khu vực II đã đạt được các thành tích sau: 

- Tập thể đơn vị được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2011), hạng Nhì (năm 2016); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2007) và Cờ thi đua (năm 2010); Tổng Kiểm toán Nhà nước tặng 2 Cờ thi đua (các năm 2005; 2015) và 8 Bằng khen;

- Có 2 phòng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2009, 2013); có 4  phòng được Tổng KTNN tặng Bằng khen.

- Có 6 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 8 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều lượt công chức, KTV được Tổng KTNN tặng Bằng khen, tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp ngành và nhiều lượt công chức, KTV được Kiểm toán trưởng khen tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Giấy khen và các hình thức khen thưởng khác.

Th.s NGUYỄN HỒNG THÁI - 

Kiểm toán viên cao cấp, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II