Tinh giản hơn 150 cán bộ, công chức, viên chức tại Thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Thị ủy Hoàng Mai vừa ban hành đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Thị xã Hoàng Mai kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân phường Quỳnh Phương.

Theo Đề án, tính đến ngày 30/10/2015, thị xã có 10 đơn vị hành chính cấp xã, phường có 1.517 cán bộ, công chức, viên; trong đó, cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan, xã, phường 357đồng chí =23,5%; viên chức, nhân viên khối trường học 1.160 đồng chí =76,5%.

Theo mục tiêu của Đề án, tỷ lệ tinh giảm biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% tương đương trên 150 người trong diện sẽ được tinh giản. Trong đó, khối Đảng, đoàn thể và các phòng, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã sắp xếp lại; đối với các xã, phường giảm 20 biên chế; cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường giảm 20, từ 15 chức danh giảm xuống còn 13 chức danh.

Thị xã Hoàng Mai xác định những giải pháp tập trung thực hiện như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng và các chính sách ưu việt được nêu tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy từ Thị đến các phường, xã; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về phương án giải quyết số dôi dư và cơ chế chính sách thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế và sử dụng đội ngũ công chức, viên chức, có các giải pháp cụ thể đối với những người chưa đạt chuẩn, yếu về năng lực công tác, sức khoẻ kém và có cơ chế, chính sách gắn liền với việc thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế...

Hữu Nghĩa