#tọa đàm công nghệ số

2 kết quả

chuyển đổi số

Điểm khác nhau giữa chính phủ điện tử và chính phủ số là gì?

(Baonghean.vn) - Chính phủ điện tử là chính phủ tin học hóa quy trình đã có, cung cấp trực tuyến các dịch vụ hành chính công đã có. Chính phủ số là chính phủ chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động, thay đổi quy trình làm việc, thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ, nhanh chóng cung cấp dịch vụ công mới.