#Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh

3 kết quả

Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xoá đói, giảm nghèo

Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xoá đói, giảm nghèo

(Baonghean.vn) - Ngay từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám vừa thành công, Chính phủ cách mạng lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu vừa được thành lập, ngày đêm phải đối phó với thù trong, giặc ngoài, nhưng vẫn dành sự quan tâm sâu sắc đến việc chăm lo cuộc sống cho người dân lao động nghèo khổ - lực lượng cơ bản của cách mạng, vừa thoát khỏi kiếp đời nô lệ, bị áp bức và bóc lột. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề xóa đói, giảm nghèo.
Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận

Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận

(Baonghean.vn) - Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận - công tác vận động quần chúng - là một hệ thống những quan điểm, phương thức dân vận được thấm nhuần trong cả cuộc đời và trong các tác phẩm của Người.