UBND tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

(Baonghean.vn) - Ngày 10/11/2016, UBND tỉnh ban hành công văn số 8566/UBND-KT về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ngày 30/8/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 52/2016/QĐ- UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghê An. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND nêu trên để tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây:

-  Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xác minh, điều tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với mọi loại hình như dịch vụ và các hình thức kinh doanh đa cấp trái pháp luật khác trên địa bàn, trong đó chú trọng vào các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo.

Ông Hùng Xuân Nghệ (Thanh Sơn, Thanh Chương) vét hết số tiền tích cóp bao năm nay được 150 triệu đồng và đổ vào hết đa cấp của công ty Liên minh Tiêu dùng Việt Nam để nhận về những hộp thực phẩm chức năng như thế này. (Ảnh tư liệu)

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp và những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để người dân, người tham gia bán hàng đa cấp chủ động phòng ngừa, tránh bị lôi kéo, du dỗ tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để huy động tài chính, bán hàng đa cấp khi chưa đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về hoạt động bán hàng đa cấp nói chung và pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp bán hàng đa câp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn đê từ đó tuân thủcác quy định của pháp luật.

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối họp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định tổ chức các lóp đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức các cấp trực tiếp thực hiện công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa câp đê nâng cao năng lực, nghiệp vụ trong giám sát, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An:

- Triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bán hàng đa cấp và cảnh báo cho người dân về hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, biến tướng.

- Phản ánh, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Lê Xuân Đại