Vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa xã hội vào sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

TS. Đặng Duy Báu

(Baonghean.vn) - Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình khoa học có tầm khái quát, đúc kết thực tiễn và nêu lên những vấn đề lý luận về mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đóng góp quan trọng vào kho tàng lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa xã hội vào sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam ảnh 1
Cuốn sách về chủ nghĩa xã hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách tập trung vào lý giải sắc bén vấn đề vừa có tính dân tộc vừa mang tính thời đại. Đó là, xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp cách mạng vẻ vang nhưng cần phải hiểu thế nào cho đúng; phải làm gì và cách thức nào trên con đường đổi mới. Đây là vấn đề cốt lõi, cực kỳ khó khăn và phức tạp rất dễ rơi vào chủ quan duy ý chí, dễ phạm sai lầm vấp váp.

Đảng ta đang lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, nên cần phải luôn tìm tòi, sáng tạo sao cho phù hợp trên con đường kiên định và giữ vững độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, là trách nhiệm cực kỳ quan trọng, có thể nói sống còn của Đảng đối với dân tộc.

Tác phẩm gồm 29 bài viết, bài phát biểu tâm huyết và sâu sắc trên những diễn đàn lớn, diễn văn Đại hội hay những công trình khoa học của một người vừa đứng đầu Đảng, vừa là nhà nghiên cứu lý luận đã thể hiện niềm tin yêu mãnh liệt và quyết tâm hiện thực hóa con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; lý giải và làm rõ những vấn đề đặt ra với những luận chứng khoa học, sắc bén trên cơ sở tổng kết thực tiễn với tầm nhìn chiến lược bao trùm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Cuốn sách vừa có giá trị về mặt khoa học, kết tinh trí tuệ, vừa thể hiện được phẩm giá của một chiến sĩ cách mạng, đầy tâm huyết với Đảng, với Nhân dân; được toát ra từ nhân cách, lối sống cao đẹp, giản dị, mẫu mực của một nhà văn hóa. Đọc những bài viết của Tổng Bí thư thấy có niềm tin, có sức thuyết phục cao trước thực tiễn cuộc sống, bởi những vấn đề lớn của thời cuộc mà được lý giải rõ ràng, dung dị, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người, có sức thu hút đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa xã hội vào sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những lập luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cùng với những thành tựu của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là cơ sở để đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch; làm thất bại những âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” gây hoang mang, dao động trên con đường thực hiện sự nghiệp đổi mới; hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin vững chắc vào con đường phát triển của dân tộc, vào vai trò, vị trí của Đảng Cộng sản, có sức thuyết phục đối với mọi tầng lớp nhân dân.

Với tư duy khoa học và thực tiễn, tác giả đã lý giải những nhiệm vụ đang đặt ra về sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của dân tộc, với bản chất của chủ nghĩa xã hội và xu thế của thời đại đã được chủ nghĩa Mác-Lênin nêu ra: “Giải phóng loài người thông qua các cuộc cách mạng xã hội, với tầm trí tuệ nhân loại và hướng tới mục tiêu đảm bảo chất lượng cuộc sống tự do, hạnh phúc”. Theo đó, phải đặt cuộc cách mạng xã hội, chủ nghĩa xã hội khoa học trong sự phát triển của quá trình tìm tòi và sáng tạo thường xuyên; phải kiên định và tỉnh táo trước mọi diễn biến sôi động của thời cuộc để nhận biết tính ưu việt cũng như những tồn tại, tiêu cực, chủ động khắc phục những nhược điểm, khuyết tật trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nói chung và của mỗi nước xã hội chủ nghĩa nói riêng; phải giữ vững nguyên tắc và căn cứ vào thực tiễn “của điểm xuất phát”, gắn với truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc để kế thừa và phát huy nhằm lựa chọn được phương thức phát triển phù hợp nhất.

Cuốn sách đã nêu lên những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng sáng tạo vào Việt Nam để có mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội với bước đi ngày càng hoàn thiện. Điều có ý nghĩa quan trọng nữa đó là với mục tiêu xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, một xã hội hòa bình, ấm no, hạnh phúc ở Việt Nam nhưng lại có trách nhiệm và đóng góp vào nổ lực vì sự tiến bộ, phát triển bền vững của nhân loại. Cho nên, bạn bè quốc tế và nhiều chính đảng trên thế giới rất quan tâm đến cuốn sách của Tổng Bí thư Đảng ta, coi đây là tư liệu quý rất có giá trị trong việc giải đáp và trả lời cho nhiều vấn đề đặt ra mà những người cộng sản, những người đi theo chủ nghĩa xã hội khoa học, các nhà nghiên cứu lý luận đang trăn trở. Tăng thêm niềm tin vào chủ nghĩa xã hội với một thực tế đầy thuyết phục ở Việt Nam trên con đường đổi mới, giữ vững độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới.

Khái quát về con đường di lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tác giả cho rằng, phải kiên định những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Với khuôn khổ, điều kiện và từng giai đoạn lịch sử cụ thể, việc đổi mới, sáng tạo phải thực hiện bằng các cách thức và bước đi phù hợp với tinh thần độc lập tự chủ và tư duy khoa học; là con đường đi lên của mỗi dân tộc nhưng phải phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, bởi chủ nghĩa xã hội là sản phẩm của nhân loại. Toàn Đảng, toàn dân phát huy sức mạnh tổng hợp, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, giá trị văn hóa, tinh hoa thời đại để vượt qua mọi khó khăn, thách thức; “năng động,sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; thiết thực hiệu quả cao hơn nữa…; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, vô địch để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc; đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh”.

Tin mới

Lòng tham và sự tự trọng

Lòng tham và sự tự trọng

(Baonghean.vn) -   Xin được mở đầu bằng một câu chuyện liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể nói chưa bao giờ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại được người người, nhà nhà quan tâm như hiện nay. Bởi những năm trở lại đây, ung thư và các bệnh nguy hiểm đã và đang treo lơ lửng trên đầu người dân Việt. Thành ngữ có câu “Họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào”. Nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng, trôi nổi nhiều trên thị trường. Thế nhưng, ngay cả khi thực phẩm sạch được gắn mác an toàn từ những chuỗi cung ứng được xem là có thương hiệu, an toàn, bỗng chốc bị sụp đổ niềm tin, khi hàng loạt thông tin phanh phui rau sạch “giả” biến hình vào siêu thị.
Người dân Hưng Trung, Hưng Nguyên tháo dỡ nhà bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc Nam

Nghệ An: Vì sao nhiều dự án tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm?

(Baonghean) - Theo Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ và để đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, từ đầu năm 2022, định kỳ hàng tháng và 10 ngày/lần, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả đôn đốc. Thế nhưng, tiến độ giải ngân đầu tư công trên địa bàn vẫn chậm so với yêu cầu đề ra.
Lễ hội Khàu Búa Sa: Lưu giữ nét văn hóa cổ của người Thái

Lễ hội Khàu Búa Sa: Lưu giữ nét văn hóa cổ của người Thái

(Baonghean.vn) -  Nằm trên thượng nguồn của lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn là nơi sinh sống của nhiều bản làng dân tộc Thái. Ngược dòng Nậm Nơn khoảng 15 phút đi thuyền, chúng tôi tìm đến bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, nơi lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử, văn hóa truyền thống của người Thái cổ, trong đó có lễ hội Khàu Búa Sa.
Thông tin nổi bật ngày 24/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

(Baonghean.vn) - Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An; Tổng kết Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2022; Vướng địa giới hành chính, 19 hộ dân ở Nghệ An mòn mỏi chờ bìa đỏ; Sạt lở đường trên Quốc lộ 7A, đoạn qua dốc Chó... là những thông tin nổi bật ngày 24/9.
Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn Vinh phối hợp hiệu quả trong Chiến dịch tình nguyện hè 2022

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn Vinh phối hợp hiệu quả trong Chiến dịch tình nguyện hè 2022

(Baonghean.vn) - Với 4 công trình thanh niên cấp huyện, 200 công trình thanh niên cấp cơ sở và nhiều hoạt động tình nguyện được tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và thành phố Vinh phối hợp thực hiện đã tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022.
Xả lũ

Nhà máy Thủy điện Chi Khê sẽ xả lũ từ 20h ngày 24/9

(Baonghean.vn) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh vừa nhận được thông báo của Nhà máy Thủy điện Chi Khê về việc vận hành xả lũ hồ chứa Nhà máy Thủy điện Chi Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông.
Quốc lộ 7 đoạn qua dốc Chó, huyện Con Cuông sạt lở do mưa lớn

Quốc lộ 7 đoạn qua dốc Chó, huyện Con Cuông sạt lở do mưa lớn

(Baonghean.vn) - Hàng chục mét khối đất đá đã sạt lở xuống đường Quốc lộ 7, đoạn qua dốc Chó, bản Bòng, xã Lạng Khê (Con Cuông) dẫn đến ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đoạn dốc Chó, đơn vị quản lý giao thông ngoài việc sẵn sàng huy động máy móc, nhân lực để san gạt còn phối hợp với chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo, túc trực 24/24h không cho các phương tiện qua lại khi có tình huống nguy hiểm.
Các nhà khai thác di động của Mỹ đầu tư bao nhiêu tiền vào cơ sở hạ tầng trong năm 2021?

Các nhà khai thác di động của Mỹ đầu tư bao nhiêu tiền vào cơ sở hạ tầng trong năm 2021?

(Baonghean.vn) - Theo kết quả Khảo sát ngành công nghiệp di động năm 2022 của Hiệp hội Công nghiệp thông tin di động của Mỹ (CTIA), các nhà khai thác di động ở Mỹ đã đầu tư tổng cộng gần 35 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng trong năm 2021, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp các nhà khai thác di động tăng vốn đầu tư của mình.
Góa phụ vào tù vì tham 'món di sản thừa kế' của chồng

Góa phụ vào tù vì tham 'món di sản thừa kế' của chồng

(Baonghean.vn) - Tình cờ phát hiện nhiều gói hồng phiến của người chồng đã qua đời để lại, Mai không vứt đi. Thay vào đó, góa phụ trẻ lại cất giấu “món di sản thừa kế” rồi bán cho khách. Lòng tham của Mai đã khiến 3 đứa con thơ vốn mồ côi bố nay lại phải xa mẹ.
Đại hội

Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Dự báo hướng di chuyển của bão Noru. Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia

Nghệ An ra công điện ứng phó bão Noru

(Baonghean.vn) - Sáng 24/9, trước dự báo bão Noru đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió giật mạnh. Nghệ An đã có Công điện số 08/CĐ-BCH để chủ động ứng phó diễn biến của bão.
Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên

(Baonghean.vn) - Sáng 24/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đầu năm học 2022-2023. Tại điểm cầu Nghệ An, sự kiện được tổ chức ở trường THPT Hà Huy Tập (thành phố Vinh).