Văn phòng Đoàn ĐBQH- HĐND tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

(Baonghean.vn)- Ngày 8/7, Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội- HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; về Đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa 11 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm  2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng với các nội dung: Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh kiện  toàn tổ chức bộ máy và xây dựng bộ Quy chế hoạt động của 2 văn phòng sau khi chia tách. Xây dựng Đề án chia tách Đảng bộ thành 2 tổ chức cơ  sở và Đề án kiện toàn tổ chức trực thuộc sau khi có quyết định chia tách của Đảng ủy Khối.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng,  đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 17-CT/TW ngày 3/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Nghệ An về "Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị  trên địa bàn tỉnh Nghệ An".  Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50 CT/ TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Lê Thanh