Việt Nam triển khai Công ước ASEAN về chống khủng bố

Ngày 15/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 1087/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước ASEAN về chống khủng bố.

Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước ASEAN về chống khủng bố xác định nội dung công việc, trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, cơ quan, địa phương trong triển khai thực hiện Công ước ASEAN về chống khủng bố.Diễn tập chống khủng bố (Nguồn: TTXVN)

Các nội dung thực hiện bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện thực tiễn xã hội của Việt Nam và nhằm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của nước thành viên trong đấu tranh phòng, chống tội phạm khủng bố; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố.

Nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước ASEAN về chống khủng bố ban hành kèm theo Quyết định số 1087/QĐ-TTg gồm 6 phần gồm: Công tác tuyên truyền, phổ biến Công ước và pháp luật về phòng, chống khủng bố; Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống khủng bố; Hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố; Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan, địa phương trong hành động phòng, chống khủng bố...

Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.


Theo (TTXVN)-L.T