Xã Lý Thành (Yên Thành) tập trung nâng cao đời sống người dân

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Lý Thành (huyện Yên Thành) đặt ra mục tiêu: Ưu tiên phát triển ngành nghề, dịch vụ và đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng
Đảng bộ xã Lý Thành bước vào kỳ Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều thành quả sau 5 năm thực hiện mục tiêu kế hoạch của nhiệm kỳ qua. Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Lý Thành cho thấy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã dân chủ, đoàn kết lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân hoàn thành cơ bản chỉ tiêu của Nghị quyết nhiệm kỳ qua đề ra.
Đặc biệt, xã đạt chuẩn nông thôn mới; y tế, trường học đạt chuẩn; trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND được xây dựng kiên cố; đường điện, hệ thống loa truyền thanh được nâng cấp; hệ thống giao thông được bê tông hóa, thủy lợi nội đồng được xây dựng theo đúng quy hoạch, kiên cố hóa kênh mương. Đời sống của nhân dân được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững, Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. 
Trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND, MTTQ xã Lý Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo đó, nhiệm kỳ qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã đạt kết quả toàn diện, cán đích trong năm 2018. Với sự chỉ đạo quyết liệt của huyện và của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các ngành đoàn thể từ xã đến xóm; sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp cho công cuộc xây dựng NTM của xã nhà.

Nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyển biến tích cực; nhiều cách làm hay, sáng tạo được khơi dậy tạo sức lan tỏa cho phong trào xây dựng NTM. Năm 2018, xã Lý Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Kinh tế tiếp tục phát triển khá, cao hơn nhiệm kỳ trước, cơ cấu kinh tế có bước chuyển đổi đúng hướng. Tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ thương mại tăng rõ rệt. Cơ cấu cây trồng hợp lý, một số diện tích đã cơ cấu các loại giống có chất lượng và năng suất cao.
Một mô hình chăn nuôi ếch trên địa bàn xã Lý Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Xã cũng đã phát triển nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, như mô hình sản xuất lúa giống, nuôi ếch, chăn nuôi gia trại tập trung. Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt trên 106 tỷ đồng, tăng 2,1% so với chỉ tiêu đại hội, tăng so với 2015 là hơn 34 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm ước đạt 6,95% (vượt chỉ tiêu đại hội đề ra).

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 35,03 triệu đồng tăng 158% so với năm 2015 (vượt chỉ tiêu đại hội). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ngành nông, lâm  nghiệp, thủy sản chiếm 57,82%; công nghiệp - xây dựng chiếm 23,07%; dịch vụ - thương mại chiếm 19,11%. 

Đồng chí Hoàng Văn Chín - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lý Thành, cho rằng: Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phải thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của UBND xã và sự tham mưu của các ngành, mà trước hết phải chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.
Đội ngũ cán bộ quản lý phải có năng lực, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cán bộ từ cơ sở, các ngành phải đoàn kết thống nhất, phải thực sự gương mẫu, dân chủ trong thực hiện các nhiệm vụ; bám cơ sở, gần dân, tổ chức vận động quần chúng nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Nhất là mạnh dạn đổi mới mô hình phát triển kinh tế, có nhiều cơ chế chính sách đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường thu hút đầu tư và biết phát huy hết nội lực của địa phương. Củng cố lực lượng quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công với nước; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư...
Giao thông nông thôn xã Lý Thành đã được bê tông hóa. Ảnh: Xuân Hoàng
Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
Đảng bộ xã Lý Thành coi những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng, từ đó tiếp tục phát huy, đồng thời khắc phục những khuyết điểm, yếu kém để đưa xã nhà phát triển mạnh hơn, với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Do vậy, định hướng của Đảng bộ xã là, khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực ở địa phương, tích cực tranh thủ sự hỗ trợ bên ngoài, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất. Tập trung phát triển nông nghiệp tăng nhanh giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, chú trọng đầu tư phát triển chăn nuôi, nâng tỷ trọng thu nhập chăn nuôi ngang hành trồng trọt.

Trạm Y tế xã Lý Thành được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Xuân Hoàng

Khai thác có hiệu quả từ rừng, vườn đồi, tạo ra sản phẩm hàng hóa có khối lượng lớn và giá trị cao. Ưu tiên phát triển ngành nghề, dịch vụ và đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất và các công trình phúc lợi xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và xây dựng thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đoàn kết trong xã, phát huy dân chủ và tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu nâng cao các tiêu chí NTM vào năm 2025.

Để thực hiện tốt định hướng đó, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Chín cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành thông suốt, hoạt động hiệu lực hiệu quả.
Công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã Lý Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn tất. Ảnh: Xuân Hoàng

Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển bền vững. Phát triển đồng bộ và tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh; xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm, nhất là sản phẩm chủ lực; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; củng cố và bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 của xã Lý Thành: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 7,5-8%. Thu nhập bình quân đầu người 54 - 60 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - thủy sản 49 - 50%; công nghiệp xây dựng 28 - 30%; thương mại dịch vụ 22 - 25%. Phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó: có 50% chi bộ đạt xuất sắc, 15 - 20% đạt trong sạch vững mạnh.

Huyện Yên Thành (Nghệ An) về đích Nông thôn mới

Huyện Yên Thành (Nghệ An) về đích Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Kết quả bỏ phiếu cho thấy, 100% số phiếu của các thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đồng ý Yên Thành đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Ngoài ra còn có 14 xã của 5 huyện cũng được bỏ phiếu đạt chuẩn NTM trong đợt này.

Tin liên quan

Tạo bước đột phá trong phát triển rừng ở Yên Thành

Tạo bước đột phá trong phát triển rừng ở Yên Thành

(Baonghean) - Để từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của rừng, những năm gần đây huyện Yên Thành đã chú trọng phát triển nông lâm kết hợp, nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng theo hướng phát triển lâm nghiệp đa chức năng.
Đặc sản lươn đồng ở quê lúa Yên Thành

Đặc sản lươn đồng ở quê lúa Yên Thành

(Baonghean) - Từ đánh bắt truyền thống đến nuôi theo phương pháp mới, trung bình mỗi năm nông dân huyện Yên Thành đã cung cấp cho thị trường một lượng lớn lươn đồng, làm phong phú thêm nét đẹp văn hóa ẩm thực, một đặc sản vốn có của quê hương xứ Nghệ.

Các tin khác