Xây dựng hình ảnh người đảng viên Nghệ An mẫu mực, có uy tín trong dân

(Baonghean) - Đây là một trong 3 nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định. 

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã đạt được một số kết quả tích cực bước đầu. 

Về học tập, quán triệt Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt Chỉ thị ngay tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở cấp tỉnh vào ngày 27/5/2016, với số lượng 280 người.

Ở cấp huyện và cấp cơ sở, các đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt Chỉ thị 05 tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Về học tập, nghiên cứu các chuyên đề, năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, điểm cầu chính tại Tỉnh ủy và kết nối với 22 điểm cầu ở các huyện, thành, thị, với số lượng khoảng 1.500 người tham gia học tập.

Hiện nay, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đang triển khai học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” theo chỉ đạo của Trung ương.

Theo đó yêu cầu  đặt ra là: “Trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, các địa phương, cơ quan, đơn vị, vận dụng chuyên đề của năm 2017, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị để tổ chức làm theo; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết có hiệu quả”. 

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi với các ban, ngành, địa phương về việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh tư liệu

Về xây dựng kế hoạch của tập thể và kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 với những nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xác định rõ các nội dung đột phá để tập trung thực hiện, đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 3 nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 cần tập trung chỉ đạo và đã có kết quả tích cực bước đầu, đó là: 

Xây dựng hình ảnh người đảng viên Nghệ An mẫu mực, có uy tín trong dân, đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhũng nhiễu, tiêu cực; kiên quyết xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trì trệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”. 

Đổi mới tư duy, thực sự cầu thị, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực trong thu hút đầu tư. Năm 2016, toàn tỉnh đã cấp mới 141 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm 35.441 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều dự án lớn, sử dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo nhiều việc làm, nộp ngân sách lớn.

Vừa qua, trong Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017, Nghệ An đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư cho 8 dự án và ký kết 15 thỏa thuận ghi nhớ, hợp tác đầu tư vào Nghệ An với tổng số vốn đăng ký là 22.628 tỷ đồng. 

Tiếp tục duy trì nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả giúp đỡ người nghèo, xã bản nghèo phát triển kinh tế vươn lên làm giàu, như: 110 sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhận giúp đỡ 110 xã, bản ở vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế - xã hội; "hũ gạo tiết kiệm"; "bát cháo tình thương"; khám, chữa bệnh miễn phí; "hiến máu tình nguyện"; "tiết kiệm bản thân để phần người khó"; "Dạy học miễn phí",... trong dịp Tết Nguyên đán năm Đinh Dậu (2017) vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi “Tết vì người nghèo” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có 279 tập thể, cá nhân quyên góp, ủng hộ được gần 44 tỷ đồng giúp đồng bào nghèo ăn Tết.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 05 đối với công tác xây dựng Đảng nên việc xây dựng kế hoạch của tập thể, kế hoạch của cá nhân để thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chưa cụ thể, rõ việc và không sát với tình hình địa phương, đơn vị.

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chậm, hoặc nội dung dài và chưa cụ thể; việc tổ chức sinh hoạt các nội dung của Chỉ thị 05 ở chi bộ còn lúng túng về cả nội dung và hình thức.

Công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05 chưa thật sinh động, hấp dẫn, chưa tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ các điển hình tiêu biểu trong Đảng và xã hội. Việc nêu gương, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế, thiếu kịp thời, chưa thường xuyên.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt kết quả tốt, trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và yêu cầu phải thường xuyên, tự giác trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung đột phá đã xác định trong thực hiện Chỉ thị 05 ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt đoàn thể, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05, bám sát chủ đề hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã xây dựng trong kế hoạch của tập thể và cá nhân về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. 

Tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, những cách làm mới, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Lê Tâm

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)